Ocena brak

Wyspa Wolin - Regulacja stosunków wodnych

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

Uwarunkowania

Wyspa Wolin położona jest w obrębie Pobrzeża Szczecińskiego otaczającego obszar ujścia Odry i Zalew Szczeciński. Wyspę Wolin (powierzchnia 265 km2) oplątują ujściowe ramiona Odry prowadzące wody Zalewu Szczecińskiego do Bałtyku - Dziwna i Świna. Zasadniczy trzon wyspy stanowią plejstoceńskie wzgórza morenowe o wysokościach maksymalnych do 115 m n.p.m. (Pagórki Lubińsko-Wapnickie, Wolińska Morena Czołowa, Wzgórza Mokrzyckie. Do wysoczyznowego trzonu wyspy przylega strefa współczesnej (holoceńskiej) akumulacji morskiej, deltowej i organogenicznej rozciągająca się od Międzyzdrojów do Śwínoujścia. Jest to teren wydzielonej jednostki fizjograficznej o nazwie Półwysep Przytorski cechujący się pasmowym układem rzeźby - od pasa akumulacji wydmowej, poprzez przejściowy pas kumulacji mineralno-organicznej do strefy wysp, kanałów, łąk torfowych i wetlandów (delta wsteczna Świny).

Hydrosfera

Stosunki wodne omawianego obszaru związane są z układem sieci cieków, kanałów, jezior i obszarów podmokłych wyspy Wolin oraz z udziałem hydrograficzno-hydrologicznym Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskiego, Świny i Dziwny.

Bezpośrednimi odbiornikami ścieków oczyszczonych dla systemów kanalizacyjnych w gminie Międzyzdroje (oczyszczalnia komunalna i projektowana oczyszczalnia w Wapnicy są jeziora Wicko Małe i Wicko Wielkie.

Wymienione akweny zaliczone są do morskich wód wewnętrznych (ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej - Dz.U. Nr 32 poz.131 z 18.IV.1991 r.).

Wyspa Wolin podzielona jest granicami 4-ch zlewni: Dziwny, Świny, Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku.

Analiza regulacji stosunków wodnych dotyczy głównie obszarów zlokalizowanych w zlewni jezior Wicko Małe i Wicko Wielkie (Zalew Szczeciński).

Sieć hydrograficzną zachodniej części wyspy Wolin stanowi Kanał Zdrojowy odprowadzający m.in. ścieki z oczyszczalni w Międzyzdrojach do jeziora Wicko Małe oraz ciek okresowo płynący w osi Doliny Trzciągowskiej. Ponadto zawodnione wyrobiska kredy (jezioro Turkusowe i Stara Kredownia) i nieliczne źródła.

Warunki hydrogeologiczne

Na obszarze wyspy Wolin występują dwa zasadnicze poziomy wodonośne:

- wody w otworach mezozoicznych, przy czym silnie zmineralizowane (solanki) w utworach jury i zmineralizowane, w partiach stropowych wysłodzone - w utworach kredy,

- wody w utworach czwartorzędowych, przy czym wydzielić tu należy poziom wodonośny Półwyspu Przytorskiego (piaski morskie i piaski mierzei oraz piaski rzeczne i wodnolodowcowe piaski i żwiry) oraz zasadniczy użytkowy poziom wodonośny wysoczyznowej części wyspy Wolin (2-3 warstwy wodonośne w utworach piaszczysto-żwirowych między i nadglinowych, połączone hydraulicznie).

Z uwagi na korzystne warunki hydrogeologiczne (zasobność wód i ich jakość) obszar wyspy Wolin oznaczony został za Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP Nr 102). Aktualnie po zatwierdzeniu przez Komisję Dokumentacji Hydrogeologicznych przy MOŚZNiL projektów prac geologicznych trwają prace przygotowawcze do udokumentowania zasobów i strefy ochronnej GZWP nr 102 wyspy Wolin.

Podobne prace

Do góry