Ocena brak

Wyroki w sprawie skarg na decyzje i postanowienia WSA

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Wojewódzki sąd administracyjny, uwzględniając skargę, może wydać:

  • wyrok o uchyleniu decyzji lub postanowienia w całości lub części – sąd uchyli zaskarżoną decyzje lub postanowienie jeżeli w wyniku rozpoznania sprawy ustalił, że decyzja została wydana:

    • - naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy

    • - z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego – sąd będzie obowiązany uchylić decyzję lub postanowienie jeżeli stwierdzi istnienie jednej z przesłanek wznowienia i to niezależnie od tego czy naruszenie przepisów prawa procesowego miało wpływ na decyzje jeżeli nie wystąpią przesłanki negatywne

    • - z naruszeniem innych przepisów postępowania, jeżeli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy

  • wyrok stwierdzający nieważność decyzji lub postanowienia – sąd stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia gdy decyzja lub postanowienie jest dotknięta jedną z wad wyliczonych w art.156k.p.a

  • wyrok stwierdzający niezgodność z prawem decyzji lub postanowienia – negatywne przesłanki stwierdzenia nieważności lub wznowienia postępowania.

Podobne prace

Do góry