Ocena brak

Wypłaty za czas niewykonywania pracy. Ochrona prawna wynagrodzenia za pracę

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Wynagrodzenie jest ekwiwalentem za pracę. Wynagrodzenie otrzymuje się tylko za prace wykonywaną. W określonych przypadkach pracodawca obowiązany jest do świadczenia wynagrodzenia, gdy pracownik nie świadczy pracy – bądź z przyczyn od siebie niezależnych, bądź z uwagi na potrzebę wypoczynku – są to wypłaty o charakterze gwarancyjnym.

Wypłaty takie pracownik otrzymuje za:

a)czas postoju:

-jeżeli przestój jest z winy pracownika – wynagrodzenie nie przysługuje

-jeżeli przestój jest z winy pracodawcy – wynagrodzenie wg zaszeregowania lub 60% wynagrodzenia.

-jeżeli z powodu warunków atmosferycznych – połowa stawki zaszeregowania

b)urlop wypoczynkowy – wynagrodzenie takie jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował, lub w przypadku zmiennych składników wynagrodzenia- z okresu 3 miesięcy

c)okres tymczasowego aresztowania- wynagrodzenie tylko dla pracowników urzędów państwowych lub mianowanych pracowników samorządowych – połowa wynagrodzenia z osobistego zaszeregowania. W przypadku umorzenia postępowania lub uniewinnienia - pracownikowi przysługuje pozostała część wynagrodzenia. Jeżeli umorzono postępowanie warunkowo lub na podstawie amnestii, a pracownik nie domagał się rehabilitacji- to pozostała część wynagrodzenia nie przysługuje.

d)czas przeznaczony na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

e)czas pełnienia niektórych funkcji społecznych

f)czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Przez ochronę prawną rozumiemy ogół środków przewidzianych w obowiązujących przepisach, mających na celu zabezpieczenie pracownika przed utratą, bezprawnym obniżeniem lub nieterminową wypłatą należnego wynagrodzenia.

Na system ochrony prawnej wynagrodzenia składają się:

1.Ograniczenia swobody dysponowania przez pracownika prawem wynagrodzenia za pracę tzn. zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia i zakaz przenoszenia tego prawa na inną osobę

2.Ograniczenie dopuszczalności i dokonywania tzw. potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Od zasady, że wynagrodzenie powinno być wypłacane w wysokości ustalonej umową lub przepisami prawa przepisy przewidują wyjątki.

-Potrącenie właściwe równoznaczne z potrąceniem uregulowanym w prawie cywilnym.

-Pobranie z wynagrodzenia za pracę pewnych kwot w celu zaspokojenia wierzytelności objętych tytułami wykonawczymi (np. świadczenia alimentacyjne) oraz należności, które pracodawca może pobrać z wynagrodzenia pracownika bez tytułu wykonawczego 9zaliczki udzielone pracownikowi, kwoty wypłacone wcześniej za okres nieobecności, za który pracownik nie miał prawa do wynagrodzenia, kary pieniężne nakładane w ramach odpowiedzialności porządkowej pracownika).

-Od ww. potrąceń należy odróżnić: odliczenie zaliczki na podatek dochodowy i zmniejszenie wynagrodzenia o równowartość obniżonej jakości produktu lub usługi wadliwie wykonanej przez pracownika

3.Określenie terminu, miejsca i formy wypłaty wynagrodzenia. Wypłata powinna być dokonywana co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż ostatniego dnia miesiąca. Dwa wyjątki; wynagrodzenie zależne od ilości pracy (prowizyjne czy akordowe) wypłaca się zaliczkowo w ostatnim dniu miesiąca, a całą kwotę niezwłocznie, po ustaleniu należytego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia należne za dłuższe okresy niż jeden miesiąc (np. premie kwartalne) wypłaca się w terminach ustalonych w odpowiednich przepisach płacowych. Termin, podobnie jak i miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia powinny być ustalone w regulaminie pracy lub przepisach prawa pracy. Wypłata wynagrodzenia powinna być dokonana w formie pieniężnej. Inna forma wynagrodzenia może być zastosowana z mocy wyraźnych przepisów ustawowych lub układu zbiorowego pracy tylko w odniesieniu do części wynagrodzenia (deputaty lub inne świadczenia rzeczowe). Wynagrodzenie powinno być płatne do rąk pracownika. Inna forma płatności (np. przelew na konto) wymaga uprzedniej pisemnej zgody pracownika.

4.Sankcje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zapłaty wynagrodzenia za pracę.

a)jeśli pracodawca nie świadczy na rzecz pracownika w terminie wynagrodzenia za pracę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność popada w zwłokę. Pracownik może żądać wtedy zarówno wykonania zobowiązania jak też naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

b)Pracodawca obowiązany jest też naprawić pracownikowi szkodę wynikłą z nienależytego wykonywania omawianego zobowiązania wówczas, gdy wynagrodzenie należne zostało wypłacone bezpodstawnie w niższej wysokości lub w innym miejscu od ustalonego w umowie o pracę lub regulaminie pracy.

c)Niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawca ponosi odpowiedzialność osoby obowiązanej do dokonania prawidłowej wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia za popełnienie wykroczenia przeciw prawom pracownika (Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi:

-nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,

-nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,

-nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy,

podlega karze grzywny.

d)Sankcją niewypełnienia w ustalonym terminie świadczenia polegającego na wypłacie wynagrodzenia za pracę jest obowiązek zapłaty odsetek za spóźnienie.

Podobne prace

Do góry