Ocena brak

Wypadki zawodowe

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wszystkie wymienione elementy muszą zaistnieć jednocześnie, aby zdarzenie któremu uległ pracownik mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Przyczynami zewnętrznymi mogą być:

1. urazy spowodowane działaniem elementem ruchomym, luźnym, ostrym maszyn, urządzeń i narzędzi;

2. działanie zbyt wysokich lub niskich temperatur;

3. działanie energii elektrycznej;

4. działanie substancji chemicznych;

5. wysiłek fizyczny (ciężary);

6. urazy spowodowane potknięciem lub upadkiem.

Związek z pracą zachodzi:

1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;

2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności w interesie zakładu nawet bez polecenia;

3. w czasie pozostawienia pracownika w dyspozycji zakładu w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem pracy wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Nie może być kwalifikowany za wypadek przy pracy:

1. wypadek przy pracy przy uprawianiu sportu i branie udział w imprezach choćby odbywało się to w godzinach pracy;

2. wypadek, któremu uległ pracownik w czasie dobrowolnego korzystania w organizowanych przez zakład pracy imprezach rozrywkowo – wypoczynkowych;

3. samobójstwo;

4. wypadek jaki zdarzy się pracownikowi poza zakładem w celu nabycia artykułów żywności;

5. wypadek w wyniku bójki na tle osobistym czy przy wykonywaniu czynności kolidującym z prawem.

Na pracowniku, któremu zdarzył się wypadek ciąży obowiązek zawiadomienia o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli skutki wypadku ujawniły się w okresie późniejszym to pracownik zawiadamia o tym przełożonego niezwłocznie po ich ujawnieniu.

Każdy pracownik, który widział wypadek jest zobowiązany udzielić pomocy poszkodowanemu i zawiadomić przełożonego.

Podobne prace

Do góry