Ocena brak

Wypadki i choroby zawodowe

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Szczególne obowiązki pracodawcy dotyczą miedzy innymi wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Bezwzględnie pracodawca jest zobowiązany stosować środki zapobiegające choroba zawodowym i innym choroba związanym z wykonywaniem pracy. W przypadku choroby zawodowej pracodawca Jest zobowiązany przenieść pracownika do innej pacy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy, dotyczy to również osób nie zdolnych do wykonywania dotychczasowej pracy w skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które nie nabyły uprawnień do renty.

Jeżeli i przeniesienie powoduje obniżenie wynagrodzenia to pracowników przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 m-cy. Inna powinność dotyczy zapewnienia smrodków do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadków, ograniczyć zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym i ustalić okoliczności i przyczyny wypadku oraz zapobiec podobnym wypadkom. Pracodawca ma obowiązek ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej, charakter, rozmiar zagrożenia, przystąpić do usunięcia czynników powodujących jej powstanie i zastosować środki zapobiegające oraz zapewnić realizacje zaleceń lekarskich. Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o nie oraz rejestr wypadków przy pracy. Ponadto Pracodawca, niezwłocznie powiadomi właściwe organy, odpowiednie osoby i instytucje.

Obowiązkiem pracodawcy jest również: utworzenie służby BHP przy więcej niż 10 pracownikach, jeżeli liczba pracowników jest większa niż 50 to może pracodawca powierzyć służbę BHP specjalistą z poza zakładu pracy, a przy więcej niż 100 pracownikach służbę BHP może sprawować pracownik zatrudniony przy innej pracy. Pracodawca ma również obowiązek powołać komisje BHP powyżej 50 pracownikach. Obowiązkiem pracodawcy jest również szkolenie pracowników z zakresu BHP i ppoż. Za wypadek przy pracy uważa się nagle zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z praca: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika:

zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas czynności pracownika w interesie pracodawcy nawet bez polecenia, czy w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze miedzy siedziba zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy, Pracownikowi zatrudnionemu u pracodawcy prywatnego, który w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał uszczerbku na zdrowiu (a gdy zmarł - członkom jego rodziny) przysługują różne świadczenia np. Jednorazowe odszkodowanie, renta stała lub okresowa, renta rodzinna, odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone, nieodpłatne świadczenie lecznicze i rehabilitacyjne. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadów przy pracy lub chorób zawodowych jest bezwzględna.

Podobne prace

Do góry