Ocena brak

WYNIK ZE SPRZEDAŻY

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Wynik zasadniczej działalności operacyjnej jednostki, do prowadzenia której jednostka została powołana i której zakres przedmiotowy określono w dokumentach założycielskich.

Zasadniczą działalnością operacyjną może być działalność handlowa, produkcyjna lub usługowa (z wyjątkiem usług finansowych i ubezpieczeniowych zastrzeżonych dla banków i zakładów ubezpieczeń) lub dowolna kombinacja tych działalności. W.s. to najistotniejszy, z punktu widzenia oceny rentowności prowadzonej działalności, poziom wyniku finansowego ustalany w rachunku zysków i strat. W ogólnym ujęciu stanowi on różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń i zmniejszeń) a poniesionymi kosztami współmiernymi do osiągniętych przychodów. Gdy przychody są wyższe niż współmierne z nimi koszty, ustalona tak różnica jest zyskiem ze sprzedaży; w sytuacji odwrotnej w.s. jest stratą. Procedura ustalania wyniku ze sprzedaży uzależniona jest od przyjętego wariantu ewidencji kosztów.

W przypadku ewidencji kosztów w układzie kalkulacyjnym, umożliwiającej ustalenie kosztu wytworzenia produktów, w.s. stanowi różnicę między wymienionymi przychodami ze sprzedaży a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo w cenie nabycia, albo w cenie zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu oraz kosztów sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przyjęcie za podstawę układu rodzajowego kosztów, obejmującego wszystkie poniesione w danym okresie koszty proste, wymaga korekty osiągniętych przychodów w celu zapewnienia współmierności z przeciwstawianymi im kosztami rodzajowymi. Korekta ta obejmuje zmianę stanu produktów oraz koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki. Korekta obejmująca zmianę stanu produktów pozwala na uwzględnienie faktu poniesienia kosztów na wytworzenie produktów (gotowych lub niezakończonych) jeszcze niesprzedanych oraz kosztów dotyczących okresów następnych (korekta przychodów in plus) a także sprzedaży produktów, na wytworzenie których poniesiono koszty w okresie poprzednim, oraz rezerw na wydatki w okresach przyszłych (korekta przychodów in minus). Korekta obejmująca koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki pozwala na zapewnienie współmierności przychodów i kosztów przez zwiększenie przychodów o tę część kosztów, które nie zostały poniesione na wytworzenie produktów przeznaczonych do sprzedaży, lecz na inne potrzeby jednostki.

W tym przypadku zatem w.s. ustalany jest jako różnica między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, powiększonymi o wzrost stanu produktów ( lub pomniejszonymi o spadek stanu produktów) i o koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki, a poniesionymi kosztami zasadniczej działalności operacyjnej, na które składają się: wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty rodzajowe.

Podobne prace

Do góry