Ocena brak

Wynagradzanie

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

Właściwa polityka płacowa jest jednym z najbardziej efektywnych instrumentów zarządzania potencjałem społecznym organizacji. Jej celem jest przyciągnięcie odpowiednich kandydatów, utrzymanie dobrych pracowników i motywowanie. Istnieje kilka podstawowych typów szeroko rozumianych wynagrodzeń:

  1. Materialne: dzieli się ono na pieniężne – jest przeważnie płaca zasadnicza powiązana ściśle z wykonywaną pracą, premia, płatny urlop, itd. - i niepieniężne – organizacja wypoczynku, posiłki dotowane przez firmę, organizacja przez nią opieki nad dziećmi.

  2. Polityczne: są to wpływy, władza odpowiedzialność, kontrola,

  3. Techniczne: przede wszystkim udział w zespołach projektowych, pomiar efektów,

  4. Społeczno-psychologiczne: związane z tożsamością społeczną, uznaniem, zaufaniem,

  5. Związane z możliwościami samorealizacji: umożliwienie kształcenia i rozwoju.

Rozwiązania systemu płacowego są także bardzo motywujące dla pracowników, ponieważ pracownik wiedząc, iż za dobrze wykonaną pracę może być nagrodzony, czy w jakiś sposób wyróżniony stara się wykonywać powierzone mu obowiązki najlepiej jak potrafi. Pracodawca chcąc zatrzymać w swojej instytucji wykwalifikowanego pracownika musi mu zaoferować konkurencyjne warunki wynagrodzeń w przeciwnym wypadku pracownik odejdzie do innej firmy oferującej lepsze warunki płacowe.

Wynagrodzenie jest rodzajem nagrody otrzymywanej przez pracowników za wykonywaną pracę, pełniąc tym samym funkcję bodźcową, to jest motywującą pracowników do zachowań oczekiwanych przez zatrudniającą ich organizację. Zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia pozytywnie wpływa na ograniczenie niepożądanych zjawisk, takich jak: absencja, fluktuacja fachowców, konflikty.

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu nie może być niższe od najniższego ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy, zostaje zapoznany z postanowieniami Regulaminu Pracy Urzędu oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Podobne prace

Do góry