Ocena brak

Wymogi stosowane przy powoływaniu i odwoływaniu sędziów

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (art. 179 K). Kandydat musi przede wszystkim odpowiadać wysokim wymaganiom, jako że na stanowisko sędziego może zostać powołana osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,

 2. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 3. ma nieskazitelny charakter,

 4. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra,

 5. odbyła aplikację sądową lub prokuratorską i złożyła odpowiedni egzamin,

 6. pracowała przez okres przynajmniej jednego roku jako asesor sądowy lub prokuratorski lub jako referendarz sądowy,

 7. ukończyła 29 lat.

Wymienione przesłanki uzupełnia się wymogiem odpowiedniego stażu pracy w sądownictwie lub w innych zawodach prawniczych – do powołania do SN lub NSA konieczny jest co najmniej 10-letni staż. Wymogów aplikacji, asesury i stażu pracy nie stosuje się wobec profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, zatrudnionych w placówkach naukowych. Sędzią sądu wojskowego może zostać tylko oficer pełniący zawodową służbę stałą i spełniający omówione przesłanki. Kandydat musi najpierw zostać zaaprobowany przez zgromadzenie ogólne danego sądu (tajne głosowanie).

Stosunek służbowy sędziego wygasa w przypadku:

 • zrzeczenia się urzędu,

 • prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego o złożeniu sędziego z urzędu,

 • śmierci sędziego,

 • utraty praw publicznych,

 • utraty obywatelstwa polskiego,

 • ukończenia 65 roku życia (za zgodą KRS 70).

Podobne prace

Do góry