Ocena brak

WYMÓG REJESTRACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH (art. 102 Karty NZ)

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Poza ogłoszeniem w trybie krajowym umowy międzynarodowej podlegają rejestracji w Sekretariacie ONZ, który winien je opublikować. Umowa nie zarejestrowana jest mimo to ważna, nie można tylko powoływać się na nią przed organami ONZ. Rejestrację umów międzynarodowych wprowadził po raz pierwszy Pakt Ligi Narodów. W praktyce jednak postanowienie to nie było nigdy stosowane zbyt rygorystycznie.

Art. 102 Karty NZ uwzględnił jak gdyby to stanowisko stwierdzając: - że każdy traktat i układ międzynarodowy zawarty przez członka ONZ będzie możliwie najprędzej zarejestrowany w Sekretariacie i przezeń ogłoszony - jeśli traktat lub układ międzynarodowy nie został zarejestrowany to żadna ze stron układu, nie może się nań powoływać wobec jakiegokolwiek organu ONZ. ONZ winna dokonać rejestracji, gdy chodzi o umowę, której stroną jest ONZ albo gdy została ona upoważniona przez strony umowy do dokonania rejestracji, lub gdy jest ona depozytariuszem danej umowy wielostronnej.

Podobne prace

Do góry