Ocena brak

Wymień zasady, na jakich oparta jest działalność banku

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Samodzielność banków (oznacza autonomię banku, ale nie działanie bez ograniczeń)

- zakres i rodzaje ograniczeń nakładają przepisy prawa bankowego

- wynikające z potrzeby zachowania bezpieczeństwa depozytów klientów

- z potrzeby ukierunkowywania działalności banków, współdziałanie z organami państwowymi w realizacji polityki gospodarczej

Samofinansowanie oznacza pokrywanie wydatków z przychodów, ale także

- ponoszenie wydatków na rozwój i wzrost wartości banku

- główną determinantą rozwoju banku jest zysk osiągany z działalności

- obciążenia banków są wyższe niż innych przedsiębiorstw (składki na BGF i rezerwa obowiązkowa)

Uniwersalizm

- jednakowe warunki dla prowadzenia wszystkich rodzajów czynności bankowych

- prawo klientów do wyboru banku

- jednakowy tryb dopuszczania do działalności bankowej

- takie same zasady postępowania uzdrawiającego, upadłościowego i likwidacyjnego

Zasada ochrony interesów klienta zgodna z przepisami UE

- ochrona depozytów

- licencjonowanie i nadzór nad bankami

- zapisy umowy rach.bank., umowy kredytowe

- publikowanie informacji o banku

Podobne prace

Do góry