Ocena brak

Wymień podobieństwa i różnice pomiędzy prawem użytkowania wieczystego gruntu a prawem własności gruntu

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Właściciel nieruchomości gruntowej (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego bądź ich związki) oddanej w użytkowanie wieczyste, ma prawo do czerpania pożytków płynących z prawa własności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z postanowień umowy lub decyzji administracyjnej o oddanie nieruchomości w to użytkowanie.

Rzeczoznawca majątkowy określając wartość prawa własności nieruchomości gruntowej obciążonej prawem użytkowania wieczystego ma obowiązek respektowania w wycenie klauzuli prawnej pacta sunt servanda lub rebus sic stantibus, w zależności od celu oszacowania.

Zgodnie z art. 64, ust. 3 Konstytucji RP, własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

Kodeks cywilny (dalej: kc) w art. 140 stanowi, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Jednocześnie, art. 233 kc stanowi, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa (dalej: SP) lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać .Z porównania tych dwóch przepisów wynika, że prawo użytkowania wieczystego gruntu jest prawem zbliżonym do prawa własności, ograniczonym postanowieniami wynikającymi z umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz przepisami szczególnymi, jako lex specialis odnoszących się do tego prawa.

Prawo użytkowania wieczystego gruntu nie pozbawia użytkownika wieczystego możliwości czerpania pożytków. Jako prawo mocniejsze od ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest użytkowanie, jest jednocześnie prawem słabszym w stosunku do prawa własności, a zatem prawo do czerpania pożytków i korzyści z rzeczy nie może jednocześnie umniejszać praw właściciela, a tym bardziej, zawłaszczać tych korzyści w całości.

Podobne prace

Do góry