Ocena brak

WYMIEŃ ORGANY WEWNĘTRZNE SEJMU

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Organami Sejmu są;

Marszałek kieruje pracami Sejmu, a w szczególności stoi na straży praw i godności Sejmu, czuwa nad tokiem prac Sejmu i jego organów, reprezentuje Sejm, przewodniczy obradom sejmu, nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym, kieruje pracami Prezydium Sejmu, sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na terenie Sejmu, zapewnia dyscyplinę obrad, mianuje i zwalnia pracowników kancelarii Sejmu.

Prezydium Sejmu składa się z marszałka w wicemarszałków, wybieranych przez Sejm spośród posłów.

Do zadań prezydium należy:

 • ustalanie planów prac Sejmu

 • zwoływanie posiedzeń Sejmu i ustalanie porządku obrad

 • dokonywanie wykładni regulaminu Sejmu

 • utrzymywanie stosunków z Senatem

 • udzielanie posłom pomocy w ich pracy.

Konwent seniorów składa się z marszałka i wicemarszałków oraz przewodniczących klubów poselskich. Do jego grona mogą być w razie potrzeby dokooptowani dalsi posłowie. Obrady konwentu toczą się pod przewodnictwem marszałka Sejmu. Konwent seniorów jest organem doradczym prezydium Sejmu, a jego główne zadanie polega na zapewnieniu współdziałania organizacji zrzeszających posłów na terenie Sejmu, a więc klubów poselskich.

Komisje sejmowe są organami specjalistycznymi Sejmu. Komisje te są powoływane przez Sejm, na początku kadencji. W skład komisji wchodzą posłowie. Kompetencje Sejmu obejmują wszelkie dziedziny życia publicznego, zaś posłowie mają pełne rozeznanie oparte na własnej znajomości rzeczy jedynie w niewielkiej ilości spraw.

Komisje dzielą się na:

 • stałe

 • nadzwyczajne.

Komisje nadzwyczajne powoływane są dla zbadania określonej sprawy.

Komisje stałe są wewnętrznymi, pomocniczymi organami Sejmu, powołanymi dla określonego rodzaju spraw w celu ich przygotowania i wyrażenia opinii, zanim staną się przedmiotem obrad na posiedzeniu Sejmu, oraz celem współdziałania w wykonywaniu kontroli nad określonymi ogniwami aparatu państwowego.

Każda komisja wybiera ze swojego grona prezydium, które kieruje jej pracami. W skład prezydium komisji wchodzą przewodniczący komisji i jego zastępcy.

Komisje stałe powołuje się przede wszystkim dla poszczególnych dziedzin zarządu państwowego. Komisje stałe mają szczególne znaczenie dla całokształtu pracy Sejmu. Wynika to stąd, że parlament jako całość nie jest w stanie, dokładnie i wnikliwie rozważyć na posiedzeniach plenarnych pewnych spraw z reguły skomplikowanych, wynikających dla ich prawidłowego rozstrzygnięcia kameralnego trybu pracy oraz specjalistycznych wiadomości i fachowego doświadczenia.

Do zadań komisji sejmowych należy między innymi:

 • rozpatrywanie projektów ustaw

 • wysłuchiwanie sprawozdań i informacji kierowników resortów, urzędów oraz instytucji lub ich zastępców

 • przeprowadzanie analizy działalności poszczególnych działów administracji państwowej

 • rozpatrywanie spraw związanych z wprowadzeniem w życie i wykonywaniem ustaw i uchwał Sejmu.

Kierownicy resortów obowiązanie są na każde żądanie komisji przedstawić sprawozdania oraz udzielić informacji. Odmienny charakter, inny niż resortowy, ma kilka komisji sejmowych, należą do nich:

 • komisja regulaminowa i spraw poselskich

 • komisja ustawodawcza

 • komisja odpowiedzialności konstytucyjnej

 • komisja spraw samorządowych

Poza omówionymi wyżej organami wewnętrznymi, w pracach Sejmu, a zwłaszcza w trakcie obrad plenarnych, znaczącą rolę odgrywają sekretarze, są oni wybierani prze Sejm na początku kadencji w liczbie dwudziestu. Sekretarze prowadzą listę mówców i protokoły posiedzeń Sejmu, dokonują obliczanie wyników głosowania i pełnią inne czynności zalecone przez marszałka.

Podobne prace

Do góry