Ocena brak

Wymień i scharakteryzuj czynności bankowe

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Czynności bankowe

a) zastrzeżone:

- przyjmowanie wkładów (terminowych i żądanie);

- prowadzenie rachunków bankowych;

- udzielanie kredytowi gwarancji bankowych;

- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych;

- emitowanie bankowych papierów wartościowych.

b) banki poza wykonywaniem czynności  bankowych mogą także wykonywać:

- operacje czekowe i wekslowe

- udzielanie pożyczek pieniężnych

- wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu;

- terminowe operacje finansowe (np. futures);

- nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych (np. factoring z regresem);

- wykonywanie czynności obrotu dewizowego;

- przechowywanie przedmiotów i papierów wart. oraz udostępnianie skrytek sejfowych;

c) działalność komercyjna prowadzona nie tylko przez banki może:

- obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych, z tym że ich łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie  może przekroczyć 15% funduszu własnego banku;

- zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych;

- dokonywać obrotu pap.wart.

- dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że bank jest zobowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia;

- świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych;

- świadczyć inne usługi finansowe.

Czynnościami bankowymi jest:

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na wezwanie

2) prowadzenie rachunków tych wkładów

3) prowadzenie innych rachunków bankowych

4) udzielanie kredytów

5) udzielanie kredytow

6) emitowanie bank.nap.wartości

7) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych

8) wykonywanie innych czynności przewidzianych jedynie dla banku w odrębnych ustawach.

Czynnościami bankowymi są również następujące czynności o ile są one wykonywane przez banki:

1) udzielanie pożyczek pieniężnych; Kredyt jest udzielany na określony cel gospodarczy. Pewne założenia biznesplanu.

2) operacje czekowe i wekslowe

3) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu

4) terminowe  operacje finansowe

5) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych

6) przechowywanie przedmiotów i pap.wart.oraz udostępnianie skrytek sejfowych.

7) wykonywanie czynności obrotu dewizowego

8) udzielanie poręczeń

9) wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją pap.wartościowych

Podobne prace

Do góry