Ocena brak

WYMIEŃ I OMÓW FUNKCJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012

Parlament Europejski jest wyrazicielem woli politycznej narodów Unii Europejskiej i największym wielo narodowym parlamentem na świecie. Pełni on trzy funkcje:

Przyjmuje akty prawa europejskiego – w wielu obszarach polityki wspólnie z Radą. Fakt, że członkowie Parlamentu są wybierani bezpośrednio przez obywateli, jest jednym z czynników gwarantujących demokratyczne umocowanie prawa europejskiego.

Parlament sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami UE, w szczególności nad Komisją. Do jego kompetencji należy zatwierdzanie lub odrzucanie kandydatur komisarzy. Parlament dysponuje też prawem odwołania Komisji na podstawie wotum nieufności

Kompetencje budżetowe. Parlament sprawuje pieczę nad budżetem UE.Wraz z Radą przyjmuje on budżet UE, a zatem wywiera wpływ na wydatki Unii. Zwieńczeniem procedury budżetowej jest całkowite przyjęcie lub odrzucenie budżetu przez Parlament. 

Podobne prace

Do góry