Ocena brak

Wymień i krótko omów priorytety Regionalnego PO Woj. Zachodniopomorskiego

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

1. Gospodarka – Innowacje – Technologie

Celem jest podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu

2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Celem jest poprawa stanu infrastruktury transportowej i technicznej sprzyjającej rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Celem jest rozwój regionu poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

4. Infrastruktura ochrony środowiska

Celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie.

5. Turystyka

Celem jest rozwój turystki prowadzący do zwiększenia jej udziału we wzroście gospodarczym regionu.

6. Kultura i rewitalizacja

Celem jest rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacja.

7. Rozwój funkcji metropolitalnych

Celem jest budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

8. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

Celem jest poprawa dostępu do wiedzy, infrastruktury sportowej oraz usług medycznych.

9. Pomoc techniczna

Celem jest stworzenie sprawnego systemu wdrażania i zarządzania Reg. PO woj. ZPD

Do góry