Ocena brak

Wymień i krótko omów podstawy finansowania WPReg. w Polsce według Naczelnych Strategicznych Ram Odniesienia / Narodowej Strategii Spójności (programy operacyjne)

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności wyniesie około 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSS średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego brutto. Z tej sumy:

  • 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE,

  • 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa),

  • ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych.

Wydatki w ramach polityki spójności będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności. Łączna suma środków włączona w realizację działań rozwojowych, których głównym elementem będzie NSS, wyniesie łącznie ponad 107,9 mld euro, w tym 85,4 mld środków UE.Szczegółowy podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób: 

  • Program Infrastruktura i Środowisko – 41,9% całości środków (27,9 mld euro),

  • 16 programów regionalnych – 24,9% całości środków (16,6 mld euro),

  • Program Kapitał Ludzki – 14,6% całości środków (9,7 mld euro),

  • Program Innowacyjna Gospodarka –12,4% całości środków (8,3 mld euro),

  • Program Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro),

  • Program Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro).

  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro)

Pozostałe środki finansowe w ramach obu funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zostaną przeznaczone na utworzenie krajowej rezerwy wykonania (2% wartości alokacji, czyli 1,3 mld euro).

Podobne prace

Do góry