Ocena brak

Wymień elementy składowe protokołu z kontroli

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

Organ podatkowy sporządza protokół z każdej czynności postępowania mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Protokół powinien zawierać:

  • wskazanie kontrolowanego i kontrolujących

  • określenie zakresu przedmiotu kontroli

  • Spis dokonanych ustaleń

  • przedstawienie dowodów

  • pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień

  • termin przeprowadzenia kontroli, datę, podpisy kontrolowanych i kontrolujących

Protokół jest sporządzany w trzech jednobrzmiących egzemplarzach- jeden z nich doręczą się kontrolowanemu.

Podobne prace

Do góry