Ocena brak

Wymień cechy różnicujące środowisko lokalne wsi i miasta

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Miasto

Miasto jest wtórną formą przestrzennego bytowania człowieka . Stanowi specyficzne środowisko społeczne i wychowawcze .

Cechy charakterystyczne dla społeczności miejskiej (wg J. Ziółkowskiego) :

* uczestnictwo mieszkańców , a szczególnie młodzieży w wielkiej liczbie grup celowych ;

* dominacja więzi rzeczowych w życiu społecznym i powierzchowny charakter stosunków międzyludzkich ;

* obniżenie społecznego znaczenia rodziny i zanik tradycyjnych autorytetów ; brak społecznych autorytetów osobowych;

* bezosobowa i nierygorystyczna kontrola społeczna ; dominacja postaw przyzwalających i izolacyjnych ;

* anonimowość życia i działania ; powszechne poczucie braku przynależności ; nikłe postawy patriotyzmu lokalnego ;

* zanik instytucji sąsiedztwa ; życie towarzyskie regulowane raczej kryteriami zawodowymi niż terytorialnymi ;

* tolerancja wobec różnic , racjonalizacja myślenia i sekularyzacja zachowań obyczajowych ;

* wielka ruchliwość przestrzenna i możliwości dla awansu i przemieszczeń społecznych ;

* ogromne zróżnicowanie struktury zawodowej i uwarstwienia społecznego ;

* przestrzenna segregacja warstw i klas społecznych .

Koncepcja poznawania i opisu miasta (stworzona przez S. Rychlińskiego) wymienia cztery obszary istnienia społeczności miejskiej :

* przestrzeń ,

* ekonomikę ,

* demografię ,

* kulturę .

Na tych płaszczyznach tworzy się istota miasta , jego czasowe i terytorialne odmienności , jego istotne przeobrażenia

 

Wieś

Wieś stanowi lokalną społeczność zupełną , tzn. zamkniętą w sobie , obejmującą wszystkie prawie funkcje życia zbiorowego swoich członków , przeciwstawiającą się społecznościom podobnym i wsiom innym , a także grupom i organizacjom istniejącym poza nią lub ponad nią (S. Czarnowski) .

Cechy , składniki , funkcje i przemiany charakterystyczne dla wsi :

* mała zbiorowość i ograniczenie przestrzenne ;

* poczucie jedności i poczucie względnej izolacji ;

* dominacja rolniczego charakteru pracy i instytucji ;

* społeczny charakter instytucji obsługi i kultury ;

* specyficzny układ autorytetów osobowych i instytucjonalnych ;

* podział pracy i usług ;

* dominacja przyrody i przyrodniczy rytm życia zawodowego ;

* kultura ludowa i folklor jako ważne składniki świadomości ;

* presja zewnętrznego świata informacji i kultury ;

* postępująca dezintegracja więzi pod wpływem czynników migracyjnych , urbanizacyjnych i kulturowych ;

* narastające konflikty wewnętrzne międzypokoleniowe ;

* szczególna rola szkoły i nauczyciela .

* Wieś jest żywym eksponatem środowiska lokalnego .

Podobne prace

Do góry