Ocena brak

WYMIAR - TO PRAWNE NASTĘPSTWO POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Jest on pierwszym etapem realizacji obowiązku podatkowego. Jest to realizacja kompetencji podatnika albo organu podatkowego do ustalenia reguły zachowania deklarowanego (deklaracja podatnika) albo reguły powinnego zachowania ( decyzja organu podatkowego ).

Wynikające z niej ( z kompetencji) prawo wymiaru (ew. obowiązek samowymiaru) obejmuje obowiązek ustalenia treści obowiązku podatkowego ( poprzez analizę uprawnień i obowiązków), obliczenie wysokości zobowiązania oraz ujawnienia związanej z nim reguły zachowania. Podstawą formalną wymiaru są przepisy kompetencyjne i proceduralne.

Obowiązek podatkowy powstaje tylko raz i pozostaje niezmienny, natomiast wymiar zobowiązania może następować wielokrotnie. Gdy po raz pierwszy ujawnia się zobowiązanie, wymiar ma charakter pierwotny, kolejne wymiary mają charakter wtórny.

Wymiar pierwotny to samowymiar przez złożenie deklaracji albo wymiar przez wydanie decyzji; zarówno jego formę jak i termin wyznaczają przepisy.

Wymiar wtórny może to być np.: autokorekta albo decyzyjna korekta samowymiaru, albo decyzja podejmowana na odwołanie od decyzji.

2 formy wymiaru

Faza powstawania obowiązku podatkowego  Faza wymiaru zobowiązań

Obowiązek podatkowy (obowiązek pierwotnego wymiaru decyzją) -> deklaracja informacyjno-dowodowa-> wymiar pierwotny -deklaracja obligatoryjna( jej wydanie jest konieczne gdyż poprzedza ją deklaracja informacyjno-dowodowa, która nie wyznacza powinności zapłaty i nie może być podstawą egzekucji

Fazy powstawania obowiązku -składanie deklaracji „niewymiarowej” oraz pierwotny wymiar zobowiązania nazywany powstawaniem zobowiązań z mocy decyzji. W istocie zobowiązanie nie powstaje wskutek wydania decyzji, lecz jest po prostu wymierzane. Stosunek prawny raz już powstał pod postacią obowiązku, więc nie może powstać po raz drugi. Trzeba go tylko ujawnić decyzją.

Faza powstawania obowiązku podatkowego Faza wymiaru zobowiązań

Obowiązek podatkowy (obowiązek samowymiaru) ->wymiar pierwotny- realizacja przez podatnika obowiązku samowymiaru , która stanowi podstawę egzekucji. Albo obliczenie i wpłata jeżeli podatnik nie ma obowiązku złożenia deklaracji podatkowej-->wymiar wtórny-decyzja selektywna(nazywana będzie określającą) jej wydanie nie jest konieczne jeżeli deklaracja samowymiarowa prawidłowo wyznacza powinność zapłaty.

Fazy powstawania obowiązku oraz pierwotny i wtórny wymiar , nazywane „powstawaniem zobowiązań z mocy prawa”

Wymiar pierwotny nadzwyczajny ma zastosowanie, jeżeli podatnik niezłoty deklaracji podatkowej, mimo że jest do tego zobowiązany albo nie wpłaci zobowiązania, do którego zapłaty zobowiązany jest bez złożenia deklaracji. Przypadki wymiaru nadzwyczajnego:

  • Opodatkowanie dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

  • Szacowanie podstaw opodatkowania, jeśli brak jest jakichkolwiek danych do ustalenia podstawy opodatkowania

  • Wydanie decyzji gdy brak wpłaty zobowiązania, do którego zapłaty podatnik jest zobowiązany bez złożenia deklaracji

Wymiar wtórny ma zawsze charakter nadzwyczajny. Zachodzi on wtedy, gdy podatnik złożył deklarację, lecz okazało się, że jest ona nierzetelna albo wadliwa i pociąga za sobą konieczność dokonania wymiaru zastępczego. Wymiar wtórny to np.: korekta zobowiązania decyzją.

Podobne prace

Do góry