Ocena brak

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Wymeldowanie może też nastąpić w drodze decyzji administracyjnej ­bez zgody zainteresowanego.

Tryb administracyjny następuje:

Organ gminy ( wójt, burmistrz, prezydent) wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzje w sprawie wymeldowania osoby, która:

  • Opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania,

  • Opuściła miejsce dotychczasowego pobytu, nie przebywa w nim przez okres co najmniej 2 miesięcy i nowe miejsce nie jest ustalone,

  • Utraciły uprawnienia do przebywania w lokalu (chodzi o budynki, lokale, wynajmy)

Do góry