Ocena brak

Wymagania formalne podania, uzupełnienia jego braków, pozostawienie podania bez rozpatrzenia

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Żądanie strony dotyczące wszczęcia postępowania realizuje się poprzez wniesienie podania. Podania mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Podanie powinno zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej podanie, jej adres i żądanie. Powinno być podpisane. Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli strona wnosząca tego zażąda(art 64 k.p.a.).

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. Pozostawienie sprawy bez rozpoznania – może być zakończone w formie decyzji.

Podobne prace

Do góry