Ocena brak

Wymagania eurologistyki wobec Polski

Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011

Wyszczególnienie Wymagania

obecne, Przyszłościowe

Infrastruktura transportowa Przekształcenia własnościowe

Przejścia graniczne

Doinwestowanie transportu Modernizacja środków transportu

Przebudowa dróg

Unowocześnienie taryf

Transport kombinowany

Centra dystrybucyjne Lokalizacja centrów

Łańcuchy logistyczne Specjalizacja centrów

Systemy eksperckie

Sieć informatyczna Środowisko Windows

Centra informatyki rynkowej

Oprogramowanie użytkowe

Systemy kas fiskalnych Banki danych

Sieci otwarte

Koordynacja komputeryzacji

Modelowanie gospodarki

Standardy norm Unifikacja systemów kas

Zachęty podatkowe

EDI-EANCOM

Terminologia logistyczna Technologia i łącza

Standardy w transporcie

Programy edukacyjne

Ochrona środowiska Agr-ekosystem

Łańcuch zdrowej żywności

Modernizacja opakowań oczyszczalnie Ekologiczna lokalizacja

Podejście systemowe

Logistyka miejska

Reorganizacja transportu

Logistyka w produkcji Modernizacja technologii

Podwyższenie jakości

Kooperacja

Normy ISO 9000 Inwestycje

Standardy eurologistyczne

Polityka proeksportowa.Biorąc pod uwagę, iż eurologistyka odnosi się do przemian, które będą zachodziły w wyniku tworzenia wspólnego rynku w Europie, należy wziąć pod uwagę nowy podział pracy, jaki niosą za sobą owe przemiany. Powstaną nowe formy podziału pracy, realizując korzyści skali w celu poprawienia rentowności produkcji, jak również zmiany struktur zaopatrzenia i dystrybucji w celu osiągnięcia większej skuteczności rynkowej.

Już w początkowym okresie włączenia Polski do układu wspólnoty europejskiej dzięki zniesieniu kontroli granicznej można oczekiwać skutecznej poprawy rentowności w zaopatrzeniu i dystrybucji poprzez oszczędności:

kosztów administracyjnych w przedsiębiorstwach eksportowych i importowych

kosztów usług granicznych

kosztów, które powstają wskutek opóźnień na granicznych stancjach kontroli

kosztów ponoszonych przez państwo w wyniku utrzymania personelu, urządzeń itp. na przejściach granicznych

Z punktu widzenia logistyki istotne jest to, iż zniesienie kontroli granicznych prowadzi do pozyskania dodatkowego czasu i pozwala na zmniejszenie „zapasów w drodze”.Bardzo istotne dla przyszłości eurologistyki jest ujednolicenie rozwiązań prawnych, które wprowadzi m.in. klauzulę równoważności a także harmonizacje przepisów prawnych. Zniesienie granic może doprowadzić również do zmiany konfiguracji regionów ekonomicznych w sąsiedztwie dawnych granic, co może doprowadzić do likwidacji istniejących centrów dystrybucyjnych, a powołania nowych lub istniejących, lecz w zmienionym układzie.

Zgodnie z przewidywaniami, ogólna deregulacja narodowych ram prawnych powinna spowodować spadek cen dób konsumpcyjnych, zwiększyć różnorodność popytu i wzmocnić międzynarodową współpracę w produkcji w celu osiągnięcia korzyści skali. Wynikające z tego obniżki kosztów spowodują zaostrzenie konkurencji, ale także podwyższoną skłonność do innowacji, dzięki czemu przedsiębiorstwa Unii powinny odzyskać utracone pozycje na rynku światowym.. Czy Polska będzie w stanie sprostać wymaganiom konkurencji?Odrębnym ważnym problemem w eurologistyce jest stworzenie swobody przepływu usług.

Włączenie polskiego transportu do europejskiego systemu transportowego jest zadaniem długofalowym i wymaga podjęcia wielu istotnych decyzji dotyczących polityki rozwoju transportu. Decyzje te muszą dotyczyć zarówno docelowej struktury systemu transportowego, zamierzeń w zakresie układu i jakości infrastruktury transportu, technologii przewozu, jak i sposobów osiągnięcia założonych celów. Wymaga to określenia kierunków przemian, priorytetów i realnych możliwości realizacji planowanych przedsięwzięć zmierzających ku systemom logistycznym.Jednym z podstawowych zadań polskiej polityki transportowej jest określenie przyszłej struktury gałęziowej transportu w Polsce, co wzbudza wiele kontrowersji.Nie ulega chyba najmniejszej wątpliwości iż szlaki komunikacyjne muszą ulec zdecydowanej restrukturyzacji.

Odnosi się to zarówno do jakości polskich szlaków transportowych jak i ich struktury. Jeżeli chodzi o jakość, Polska nie może się poszczycić stanem swoich szlaków transportowych; dotyczy to przede wszystkim szlaków transportowych

Stan niektórych polskich dróg jest w opłakanym stanie ich przepustowość pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Wpływa to oczywiście znacznie na terminowość i jakość realizowanych dostaw. Również stan dróg kolejowych nie jest najwyższej jakości a usługi przewozowe PKP stale się pogarszają ze względu na kłopoty finansowe tej instytucji.

Obecna struktura gałęziowa systemów transportowych Polski i krajów Europy Zachodniej różni się znacznie, gdyż w Polsce, jest przewaga transportu kolejowego przy znikomej żegludze. Europa ze względów ekologicznych zamierza ograniczyć rolę transportu samochodowego, wzmocnić rolę transportu kolejowego (z kolejami pasażerskimi dużych prędkości), rozwinąć żeglugę śródlądową. Sprzyja temu dodatkowo tendencja do stosowania transportu kombinowanego

W Polsce zasadnicze problemy dotyczą: rozwoju żeglugi śródlądowej, udziału transportu samochodowego i kolejowego w systemie- rozwoju infrastruktury transportu, a w tym: 

unifikacji infrastruktury transportowej,

tworzenia europejskiej sieci dróg transportowych,

finansowania rozwoju infrastruktury transportu.Równie niepokojącym zjawiskiem są źle funkcjonujące przejścia graniczne, wymagające długiego czasu oczekiwania przez kierowców samochodów ciężarowych. Wszelkie doraźne rozwiązania nie przyniosły poprawy w tym zakresie, a biorąc pod uwagę przewidywany wzrost przewozów w najbliższych latach o około 200% wskazane jest sięgnięcie po bardziej radykalne rozwiązania

Podobne prace

Do góry