Ocena brak

Wyłączenie pracownika i organu wg. k.p.a.

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

- w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki,

- swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do II stopnia

- osoby związanej z nim tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,

- w której był świadkiem, biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron,

- w której brał udział w postępowaniu w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji,

- z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,

- w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

Wyłączony pracownik podejmować może tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.

Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych:

- jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach ( małżeńskim, krewni, powinowaci do II stopnia)

- osoby związanej z nim tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,

- osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie w organie bezpośrednio wyższego stopnia. Wyłączenie następuje z mocy prawa. Jeżeli wydał decyzję organ wyłączony od załatwienia sprawy – skutkuje to wznowieniem postępowania.

Podobne prace

Do góry