Ocena brak

Wykorzystanie multimediów

Autor /janek Dodano /31.01.2012

Pełna multimedialność to wykorzystanie w programie zarówno obrazów statycznych, jak i dynamicznych (animacje, wideo), testu pisanego, mówionego, muzyki i innych dźwięków. Dobry program przeka­zuje informacje za pomocą wszystkich me­diów w odpowiednich proporcjach. Na przykład sekwencje wideo połączone z dźwiękiem są wprost idealnym przekaźnikiem informacji, ale ich duża objętość wy­maga dość mocnego komputera. Program korzystający w większości z wideo staje się programem powolnym i niewygodnym w obsłudze.
Łatwy dostęp do dowolnej informacji jest kluczem do dobrego programu. Techni­ka odwołań (hypertekst) łączy całą infor­mację w pajęczynę, po której użytkownik swobodnie się przemieszcza. W dowolnym momencie można „kliknąć" na wybranej ikonie, fragmencie tekstu, obrazku, aby dotrzeć szybko i wygodnie do nowej, tema­tycznie związanej informacji. Hypertekst jest bardzo istotny w programach multime­dialnych, gdzie każdy może według wła­snych potrzeb i możliwości docierać do różnych fragmentów programu. W każdym momencie, w dobrym programie, istnieje możliwość powrotu do poprzedniego punk­tu poprzez proste „kliknięcie" na jakimś przycisku.
Innym sposobem docierania do określo­nej informacji jest przeszukiwanie. W więk­szości przypadków ten proces polega na wyszukaniu określonego fragmentu tekstu wprowadzonego przez użytkownika. Nawet jeśli poszukiwanie dotyczy dźwięku lub wideo to związane jest to raczej z opisem tego obiektu.
Wykorzystuje się trzy typy przeszukiwa­nia: według słowa kluczowego, zadanego tematu; tub dowolnego tekstu. Słowa klu­czowe są to bardzo krótkie, często jedno-wyrazowe, opisy danej informacji. Wyni­kiem przeszukiwania jest zestaw znalezio­nych słów kluczowych i tematów je zawie­rających. Jest to najszybsza metoda prze­szukiwania, ale nie przeszukuje się wtedy całego tekstu, a tylko zaprogramowaną w aplikacji listę słów kluczowych. Przeszu­kiwanie według tematu polega na odnale­zieniu określonych tytułów rozdziałów czy sekcji.
Przeszukiwanie według tekstu polega na odnalezieniu wszystkich fragmentów tekstu zgodnych z wprowadzonym wzorcem. W efekcie uzyskujemy zestaw tematów, które zawierają poszukiwany tekst. Jest to najwolniejszy, ale i najdokładniejszy spo­sób poszukiwania.
Aplikacje multimedialne nie są ograni­czone tylko do gier komputerowych i ency­klopedii. Są to również wszelkiego rod^jfc programy treningowe, wspomagające za­równo w pracy, jak i w domu (np. program pomagający zmienić wystrój wnętrz), edu­kacyjne, np. uczące dzieci czytać, mówić w obcych językach, przewodniki turystycz­ne pozwalające zapoznać się z regionem, który zamierzamy zwiedzić, programy związane z zainteresowaniami, np. książka kucharska, a także programy dla biura, np. nauka marketingu.

Podobne prace

Do góry