Ocena brak

Wykonanie zobowiązań i skutki niewykonania zobowiązań

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

Jeżeli chodzi o wykonanie zobowiązań, to należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

1) zobowiązania powinny być wykonywane zgodnie z treścią

2)jakość świadczenia – jeżeli strony nie umówią się inaczej, to KC przewiduje, że dłużnik

powinien z należytą starannością wykonać świadczenie, czyli wymagana jest staranność w

stosunkach danego rodzaju. Podwyższona staranność wymagana jest od osoby, która

wykonuje zawodowo określoną działalność.

3)miejsce spełnienia świadczenia – określa przede wszystkim treść zobowiązania lub jego

właściwość (np. położenie nieruchomości). Dopiero z braku wskazań, zastosowanie znajduje

względnie wiążąca umowa (art. 454 KC), która ta kwestię reguluje w zależności od tego, czy

świadczenie jest:

- pieniężne – powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedziby wierzyciela w

chwili spełnienia świadczenia

- niepieniężne – właściwe jest miejsce zamieszkania lub siedziba dłużnika w chwili

powstania zobowiązania

4)termin wykonania – jeżeli strony nie umówią się inaczej, np. przepisy przewidują (art. 455

KC), że świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do

wykonania (6 tyg. od wezwania do zwrotu w przypadku pożyczki)

5) wykonanie świadczeń wzajemnych – każda ze stron zobowiązana jest do spełnienia

świadczenia na rzecz drugiej strony. Świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem

świadczenia drugiej strony. Świadczenia te powinny być spełnione jednocześnie.

Skutki niewykonania zobowiązań:

- zależą od tego czy strony same uregulowały te skutki

- zależą od rodzaju i typu zobowiązań

- zależą od przyczyny niewykonania zobowiązań

1) niemożność wykonania świadczenia

- jeżeli strony umówiły się o świadczenie niemożliwe do wykonania, to takie zobowiązanie

uważa się za nieważne od samego początku (ex tunc)

- niemożność pierwotna ale subiektywna – dłużnik ponosi pełną odpowiedzialność

odszkodowawczą

- jeżeli jest niemożność następcza, czyli niemożność do wykonania pewnych zdarzeń po

zawarciu zobowiązania. W tym przypadku skutki zależą od tego, kto ponosi

odpowiedzialność za to zdarzenie, które doprowadziło do niewykonania świadczenia

jeżeli dłużnik zawinił to ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w

stosunku do wierzyciela

jeżeli dłużnik nie zawinił, to nie odpowiada odszkodowawczo

2) zwłoka dłużnika – mamy z nią do czynienia, kiedy dłużnik opóźnia się ze świadczeniem z

własnej winy

konsekwencje zwłoki – w momencie zwłoki dłużnika wierzyciel może dążyć do dalszego

wykonania zobowiązania albo rezygnuje z jego wykonania

a. Jeżeli wierzyciel domaga się wykonania zobowiązania może korzystać z roszczeń:

- może od dłużnika żądać wykonania świadczenia lub odszkodowania za opóźnienie w

świadczeniu

Zobowiązania - część ogólna (strony 1-25), część szczegółowa (strony 26-32)

- kupno w celu pokrycia – polega na tym, że jeżeli dłużnik nie dostarczy wierzycielowi

rzeczy oznaczonych co do gatunku, to wierzyciel może dokonać zakupu tej rzeczy od

innej osoby na koszt dłużnika i obciążyć dłużnika odszkodowaniem za opóźnienia

- wykonanie zastępcze – wierzyciel może polecić innemu wykonawcy zadanie dłużnika,

ale na koszt dłużnika i jeszcze obciążyć go odszkodowaniem za opóźnienia.

- W tym przypadku potrzebna jest zgoda sądu.

b. jeżeli wierzyciel rezygnuje z wykonania świadczenia, to może żądać od dłużnika

odszkodowania za niewykonanie świadczenia

c. jeżeli umowa ma charakter wzajemny, to każda ze stron może odstąpić od umowy po

wyznaczeniu dodatkowego terminu kontrahentowi do wykonania świadczenia

d. umowa o świadczenia ciągłe – w tych zobowiązaniach zwłoka dłużnika daje podstawę

do wypowiedzenia umowy

3) zwłoka wierzyciela – gdy dłużnik nie może wykonać świadczenia na czas ze względu na

okoliczności za które odpowiada wierzyciel, np. brak współdziałania. W myśl art. 486KC

wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu:

a. albo uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego faktycznie świadczenia

b. albo odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione

c. albo oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie

Zwłoka wierzyciela nie zwalnia dłużnika z obowiązku świadczenia i nie powoduje zgaśnięcia

zobowiązania. Interes dłużnika doznaje ochrony na 3 sposoby:

może złożyć do depozytu sadowego przedmiot świadczenia – zwalnia go to od

obowiązku pieczy nad tym przedmiotem

może żądać od wierzyciela naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki

zwłoka wierzyciela powoduje uchylenie ujemnych dla dłużnika konsekwencji

prawnych

4) zadatek – art. 394 KC jest to suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy.

Szczególna rola zadatku ujawnia się w razie niewykonania zobowiązania:

a. jeżeli dłużnik nie wykonuje umowy, ponosi wyłączną odpowiedzialność i w takim

przypadku wierzyciel może – bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy

odstąpić i otrzymany zadatek zatrzymać, a jeżeli sam go dał, może żądać kwoty

dwukrotnie wyższej (roszczenie to ulega 10-letniemu przedawnieniu)

b. zadatek jest czynnością realną (trzeba rzecz wręczyć)

c. ma działać dyscyplinarnie wobec obydwu stron umowy

5) kara umowna – jest klauzulą w umowie, na mocy której dłużnik zobowiązany do

świadczenia niepieniężnego, zobowiązuje się zapłacić kwotę na wypadek niewykonania

zobowiązania niepieniężnego. Rola kary umownej to:

- zastępuje odszkodowanie

- wysokość kary jest umowna

- strona, która zapłaci jest zwolniona od płacenia innego odszkodowania innej stronie

Podobne prace

Do góry