Ocena brak

Wyjątki od zasady legalizmu i bezpośredniości

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Zasada legalizmu to dyrektywa nakazująca organowi proceso­wemu bezwzględne wszczynanie i konty­nuowanie ściga­nia każdego przestępstwa, jeżeli ściganie z urzędu jest prawnie dopusz­czalne i faktycznie zasadnie.

>Wyjątków od zasady legalizmu jest nie­wiele.

1.Umorzenie absorp­cyjne postępowania.

Postępowanie w spra­wie o występek zagro­żony kara pozbawienia wolności do lat pięciu można umorzyć, jeżeli orze­czenie wobec oskarżonego kary by­łoby oczywiście nie­celowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczo­nej za inne przestęp­stwo, a interes po­krzywdzonego temu się nie sprzeciwia. Jeżeli kara za inne przestępstwo nie zo­stała prawomocnie orzeczona, postępowa­nie można zawiesić a następnie należy umo­rzyć albo podjąć przed upływem 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia skazują­cego na ową karę. Termin ten nie jest ani prekluzyjny ani za­wity. Umorzeniem absorpcyjnym można objąć sprawy połą­czone jednym postę­powaniem. Instytucja ta może do pewnego stopnia przyczynić się do rezygnacji ze ściga­nia spraw drobniej­szych celem skoncen­trowania wysiłku orga­nów procesowych na sprawach ważniej­szych tego samego sprawcy.

2.Świadek koronny – umarza się postępowa­nie przeciwko sprawcy przestępstwa wymie­nionego w katalogu enumera­tywnie wyli­czonych przestępstw popełnionych w ra­mach przestępczości zorganizowanej, jeżeli złożył przed sądem wyczerpujące zeznania dotyczące osób uczest­niczących w przestęp­stwie, które mogły przyczynić się do ujawnienia okoliczno­ści przestępstwa, wy­krycia pozostałych sprawców, ujawnienia dalszych przestępstw lub im zapobieżenia. Procedura prowadząca do nadania statusu świadka koronnego podejrzanemu jest bardzo długa, od wnio­sku prokuratora do uzyskania zgody pro­kuratora apelacyjnego poprzez przesłuchanie przez sąd, któremu ustawa zastrzegła wy­łączność dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego.

3.Umorzenie postępo­wania przeciwko nie­letniemu – jeżeli orze­czenie środków wy­chowawczych lub poprawczych jest nie­celowe ze względu na orzeczone już w innej sprawie środki. Umo­rzenie to przypomina umorzenie absorp­cyjne.

Podobne prace

Do góry