Ocena brak

Wyjaśnij szerzej pojęcie wskaźnika stanu dojrzałości biologicznej (WSDB)

Autor /Eric Dodano /29.08.2011

Wskaźnik stanu dojrzałości biologicznej WSDB jest miarą zależności wyrażający stosunek wieku rozwojowego do kalendarzowego:

WSDB =

gdzie,

Xij – wiek rozwojowy i-tego osobnika wyznaczony za pomocą j-tego kryterium (np. morfologicznego, szkieletowego i in. ),

Xich – wiek kalendarzowy i-tego osobnika w momencie badania.

Wskaźnik stanu dojrzałości biologicznej WSDB pozwala więc na określenie stopnia odchyleń wieku rozwojowego badanego osobnika od jego wieku kalendarzowego.

Klasyfikacja wskaźnika WSDB:

-x - -40,1 opóźnienie patologiczne

-40,0 - -20,1 opóźnienie w granicach fizjologicznych

-20,0 - +20,0 zakres prawidłowy „norma”

+20,1 - +40,0 przyspieszenie w granicach fizjologicznych

+40,1 - +x przyspieszenie patologiczne

Wartości wskaźnika ze znakiem „+” informują o niezgodności wieku rozwojowego z kalendarzowym w kierunku jego przyspieszenia, a wartości wskaźnika ze znakiem „-„ wskazują na niezgodność w kierunku opóźnienia rozwoju .

Podobne prace

Do góry