Ocena brak

WYJAŚNIJ POJĘCIE USIŁOWANIA DOKOŃCZONEGO I USIŁOWANIA NIEDOKOŃCZONEGO. CO TO JEST USIŁOWANIE NIEUDOLNE I CZYM SIĘ RÓŻNI OD USIŁOWANIA UDOLNEGO?

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Usiłowanie jest już etapem bezpośrednio poprzedzającym dokonanie. Usiłowanie jest zachowaniem umyślnym, przy czym może wystąpić zarówno w zamiarze bezpośrednim jak i ewentualnym. Ustawodawca nie wskazuje, nawet przykładowo, na czym te zachowania mają polegać; przyjmuje się, że chodzi zarówno o działanie jak i zaniechanie. Przy przestępstwach z zaniechania usiłowanie może przybrać postać:

1) podejmowania czynności uniemożliwiających mu wykonanie ciążącego na nim obowiązku działania (w przypadku przestępstw formalnych z zaniechania) lub szczególnego, prawnego obowiązku zapobieżenia skutkowi (w przypadku przestępstw materialnych z zaniechania)

2) powstrzymania się od stworzenia sobie warunków koniecznych do wykonania ciążącego na sprawcy obowiązku (dotyczy przestępstw formalnych i materialnych z zaniechania).

Usiłowania ukończone, zupełne- gdy sprawca wykonał wszystkie czynności mające prowadzić do zamierzonego celu, jednakże do dokonania czynu zabronionego nie doszło (np. oddanie strzału w zamiarze pozbawienia życia w kierunku ofiary, która przeżyła)

Usiłowania nieukończone, niezupełne- sprawca zrealizował jedynie część zamierzonych czynności/zachowań mających doprowadzić do przestępnego celu (np. naładowanie broni i wymierzenie w kierunku ofiary i wkroczenie Policji tuż przed oddaniem strzału)

Warto zauważyć w tym miejscu, iż usiłowanie ukończone może wystąpić jedynie przy przestępstwach materialnych, usiłowanie nieukończone zaś- zarówno przy przestępstwach materialnych, jak i formalnych.

Usiłowanie udolne i nieudolne. Różnica między nimi polega na możliwości zrealizowania przestępnego zamiaru; w usiłowaniu udolnym do dokonania nie doszło, ale obiektywnie mogło dojść, w usiłowaniu nieudolnym- do dokonania obiektywnie dojść nie mogło, o czym oczywiście sprawca działający w błędzie nie wiedział. Usiłowanie musi być nieudolne już w momencie przystępowania do realizacji zamiaru. Przyczyny niemożliwości dokonania czynu zabronionego mogą być różne.

W kręgu zainteresowania prawa karnego są tylko dwie przyczyny: brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego (brak przedmiotu wykonawczego) oraz użycie środka nienadającego się do popełnienia tego czynu. Przykładem pierwszej sytuacji jest brak pieniędzy w sejfie, do którego "włamuje się" sprawca, czy "przerwanie" domniemanej ciąży, drugiej- omyłkowe podanie cukru, zamiast cyjanku potasu w celu pozbawienia życia ofiary lub próba oddania strzału z broni palnej, z której ktoś wyjął naboje.

Podobne prace

Do góry