Ocena brak

Wyjaśnij pojęcie przychodu marginalnego i kosztu marginalnego

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Koszt marginalny Km – to zmiana kosztu całkowitego ∆kc wynikającego ze zmiany wielkości produkcji o dodatkową jednostkę ∆Q.

∆Q = 0

Inna definicja:

Koszt marginalny jest to przyrost kosztu całkowitego Kc przypadający na jednostkę produkcji ∆Q.

Nachylenie krzywej w każdym punkcie równe jest ∆y/∆x. Koszt marginalny wyznaczony jest przez nachylenie linii stycznej do wybranego punktu na krzywej kosztu całkowitego. Koszt marginalny jest ważną kategorią ekonomiczną dla producenta, pozwalającą ocenić rentowność decyzji dotyczącej powiększenia produkcji o kolejną dodatkową jednostkę.

Przychód marginalny Rm jest to wzrost przychodu całkowitego wywołany zwiększeniem produkcji o jednostkę. Dopóki przychód marginalny jest większy od kosztu marginalnego, dopóty przedsiębiorstwo powinno zwiększać produkcję. W sytuacji odwrotnej, gdy koszt marginalny jest większy od przychodu marginalnego (krańcowego), każda następna jednostka produktu zmniejsza sumę zysków.

Kategorie kosztu marginalnego Km i przychodu marginalnego Rm są wykorzystywane do obliczenia wielkości produkcji pozwalającej maksymalizować zysk przedsiębiorstwa. Optymalny poziom produkcji w przedsiębiorstwie, to taki poziom, przy którym koszty marginalne Km równe są marginalnym przychodom Rm.

Podobne prace

Do góry