Ocena brak

WYJAŚNIJ POJĘCIE PRZESTĘPSTW KIERUNKOWYCH

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Przestępstwo kierunkowe - czyn zabroniony, który wskazuje na cel działania sprawcy; najczęściej w treści przepisu jako znamię ustawowe występują zwroty "w celu", "z powodu".

Art. 286 §1 k.k. stwierdza – kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inna osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przestępnego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jest to przestępstwo kierunkowe gdyż sprawca musi działać z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, zachowanie sprawcy jest tu umyślne, ponieważ polega ono na doprowadzeniu poszkodowanego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Do góry