Ocena brak

WYJAŚNIJ POJĘCIE CZYNU W PRAWIE KARNYM

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

W nauce prawa karnego przyjmuje się, że czynem jest zachowanie człowieka, które zależy od jego woli i mające znaczenie w układzie społecznym (istotne społecznie; podlegające wartościowaniu według kryteriów społecznej szkodliwości; jeśli zachowanie ma znaczenie wyłącznie dla jego podmiotu, to trudno uznać je za czyn). Takie rozumienie czynu jest właściwe dla tzw. koncepcji socjologicznej czynu. Istnieje jeszcze koncepcja naturalistyczna (eksponująca aspekt kauzalny, tzn. konieczność dokonania zmiany w układzie rzeczywistości) i koncepcja finalna (eksponującą aspekt subiektywny, jakim jest celowość działania), ale obie są wadliwe (pierwsza ma problemy z czynami polegającymi na zaniechaniu, druga orzeka o winie na podstawie oceny zachowania sprawcy, niespecjalnie przejmując się sferą motywacyjną). Definicja czynu zakłada także jego zależność od woli.

Nie ma czynu, gdy wyłączona zostaje wola. A wola zostaje wyłączona w sytuacjach tzw. przymusu absolutnego (vis absoluta), do których należą np. skrępowanie, uwięzienie, pozbawienie świadomości etc. Należy tu jednak zaznaczyć, ze woli nie wyłączą oddziaływanie na nią w ramach przymusu względnego (vis compulsiva, np. pobicie, groźba etc.). Nie jest czynem zachowanie mimowolne, np. zachowanie odruchowe (uwaga: zachowaniem odruchowym nie jest automatyczny odruch w ramach działania celowego) czy spowodowane fizjologiczną lub psychiczną niemożnością realizacji decyzji woli (np. zachowanie osoby sparaliżowanej, nieprzytomnej, obłożnie chorej etc.).

Czyn-zewnętrzne zachowanie się człowieka(w prawie karnym) zależne od woli ,sterowane jego wolą tzn. nie chodzi tu o nie uzewnętrznione zjawiska psychiczne (myśli, zamiary, poglądy).

Nie jest czynem zachowanie człowieka pod wpływem przymusu bezwzględnego, któremu nie mógł się on oprzeć i wobec tego nie było to sterowane jego wolą.

PRZYKŁAD niezamknięcie przejazdu kolejowego przez dróżnika, które doprowadziło do katastrofy kolejowej(art.177 KK) nie będzie uważane za czyn jeżeli dróżnik nie mógł się poruszyć, ponieważ został związany. Podobnie nie nazwiemy czynem zachowanie się kierowcy samochodu który potraci przechodnia w skutek uderzenia jego samochodu przez pojazd jadący za nim.

Podobne prace

Do góry