Ocena brak

Wyjaśnij pojęcie budżetu państwa? Omów wpływy i wydatki budżetu

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Zestawienie dochodów i wydatków pochodzących od osób prawnych i fizycznych, oraz wydatków ponoszonych przez państwo. Wydatki budżetowe: dla sfery budżetowej (oświata, zdrowie, sądownictwo,…), na ubezpieczenia społeczne (emerytury, renty, zasiłki), subwencje dla gmin (np. na gospodarkę komunalną), inwestycje centralne oraz refundacja kredytów kredytów rozliczeń z bankami.

Projekt budżetu jest opracowywany przez Ministerstwo Finansów i zatwierdzany przez rząd, następnie dokładnie dyskutowany i ostatecznie zatwierdzany przez parlament. Budżetem państwa nazywamy zestawienie wszystkich dochodów i wydatków państwa. Budżet państwa ma swój rachunek w banku centralnym, oznacza to, że przyjmuje on wszystkie jego wpływy i realizuje wydatki oraz przechowuje czasowo wolne środki pieniężne.

Budżet państwowy w Polsce Dochody Podatki pośrednie, Podatki od osób fizycznych, podatki od osób prawnych, podatki od wzrostu wynagrodzeń, podatek majątkowy, wpłaty z zysku NBP, wpłaty z cła, dochody ze sprzedaży majątku państwowego, inne dochody budżetuWydatkiDotacje na finansowanie zadań gospodarczych, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, opieka społeczna, Administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości i bezpieczeństwo publiczne, Finanse, Ubezpieczenia społeczne, obrona naradowa, inne wydatki.Świadczenia społeczne obejmują wszystkie środki przekazywane przez podmioty publiczne-państwo, samorządy terytorialne, instytucje społeczne na rzecz gospodarstw domowych.Wydatki socjalne obejmują m.in.: ubezpieczenia społeczne, finansowanie rent i emerytur, zasiłków dla bezrobotnych, pomoc społeczną, usługi społeczne, ochrona zdrowia, kultury.

W Polsce istnieją obecnie 2 główne źródła finansowania sfery socjalnej poprzez budżet i poprzez fundusze celowe. Wydatki socjalne stanowią znaczną część wydatków budżetowych.

Podobne prace

Do góry