Ocena brak

Wyjaśnij pojęcia: pracownik, pracodawca i zakład pracy

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Pracownik - pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.

Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Pracodawcą jest więc każda jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca pracowników we własnym imieniu. Pracodawcą jest więc każda osoba prawna ( z wyjątkiem Skarbu Państwa ) bez względu na przyjętą formę prawną, a także każda ta jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej , która w świetle przepisów aktu prawnego powołującego ją do życia posiada prawo samodzielnego, we własnym imieniu zatrudniania pracowników. Jednostką taką jest więc np. urząd państwowy, muzeum, szpital, a także wyodrębniony zakład w przedsiębiorstwie wielozakładowym, jeżeli uzyskał prawo samodzielnego zatrudniania pracowników. Przez prawo samodzielnego zatrudniania pracowników należy rozumieć nie tylko prawo nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy, lecz także wynikające z nawiązania stosunku pracy konsekwencje w postaci obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności.

Do obowiązków tych należy w szczególności:

1.stworzenie warunków umożliwiających bezpieczne wykonywanie pracy,

2.kierowanie tą pracą,

3.wypłata wynagrodzenia,

4.dopełnienie innych świadczeń na rzecz pracowników, przewidzianych przepisami prawa pracy. Na pracodawcy spoczywa też ryzyko związane z podjętą działalnością oraz odpowiedzialność za szkody poniesione przez pracownika w związku ze świadczeniem pracy ( np. wypadek przy pracy ).

Osoba fizyczna może zatrudniać pracowników w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub dla zaspokojenia potrzeb osobistych. Pracodawca będący osobą fizyczną może wyznaczyć osobę do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy w jego imieniu.

Zakład pracy - pojęcie to występuje obecnie w przepisach kodeksu pracy i innych przepisach prawa pracy, używane jest jako synonim pracodawcy w znaczeniu przedmiotowym, dla określenia jednostki techniczno-organizacyjnej będącej miejscem wykonywania pracy. Pracodawcę będącego jednostką organizacyjną reprezentuje wobec pracowników i podejmuje w jego imieniu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Czynności tych dokonuje w imieniu pracodawcy kierownik jednostki ( dyrektor, prezes ) oraz w określonym przez kierownika zakresie, inna upoważniona do tego osoba, bądź wyznaczone do tego osoby takie jak: likwidator, syndyk, kurator osoby prawnej, zarządca, tymczasowy kierownik tej jednostki. W jednostkach organizacyjnych, w których działają organy kolegialne, będzie to zarząd lub inny organ spełniający funkcje zarządu.

Podobne prace

Do góry