Ocena brak

Wyjaśnić pojęcie stopy procentowej

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

STOPA PROCENTOWA- cena jaką dłużnik płaci wierzycielowi za udostępnienie funduszy pieniężnych; premia za powstrzymywanie się od konsumpcji.

r = f ( d, s, e, Ss, i, Ry, m, o, k )

r- nominalna stopa procentowa;

s- podaż kapitału pożyczkowego;

e- przeciętna dochodowość kapitału zainwestowanego w przedsiębiorczość

Ss- skłonność do oszczędzania;

i- oczekiwana inflacja;

Ry- premia od ryzyka;

m- polityka monetarna;

k- koniunktura gospodarcza;

o- okres umorzenia długu;

a- dolna granica stopy procentowej;

a< r < e

e= zysk netto*100/kapitał własny

D= ( N*r*t )*100/360

D- kwota dyskontowa;

N- nominalna wartość weksla;

r- stopa dyskont;

t- czas trwania transakcji;

Rola stopy procentowej w gospodarce:

- stymuluje powstawanie oszczędności, które stanowią źródło kapitałów inwestycyjnych;

- zapewnia równowagę między popytem a podażą na kredyt;

- racjonalizuje wykorzystanie kredytów i kieruje je do przedsięwzięć o wyższej stopie zwrotu;

- jest narzędziem regulacji strumienia pieniądza w stosunku do strumienia dóbr i usług realnych;

Polityka stopy procentowej wpływa na procesy realne za pośrednictwem stopy dyskontowej. Jej wysokość określa wymagane tempo pomnażania kapitału, które musi osiągnąć konkretny projekt inwestycyjny.

Podobne prace

Do góry