Ocena brak

Wyjaśnić pojęcie czeku, rodzaje czeków

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Czek - papier wartościowy będący technicznym uruchomieniem pieniędzy

- pisemny dokument zawierający bezwarunkowe polecenie wypłacenia przez bank (trasata) z rachunku wystawcy określonej kwoty pieniężnej na rzecz okaziciela.

Rodzaje czeków :

Czeki gotówkowe - czak realizowany w gotówce

Czeki rozrachunkowe - służą wyłącznie do rozliczeń bezgotówkowych, mogą być stosowane w rozliczeniach między podmiotami gospodarczymi oraz między podmiotami a osobami fizycznymi, posiadającymi ROR`y. Stanowią dyspozycję wystawcy czeku udzielona bankowi (trasatowi) do obciążenia jego rachunku kwotą, na którą został wystawiony czek, a uznania tą kwotą rachunku posiadacza czeku, zwanego podawcą. Może być wystawiony do zapłaty u trasanta lun w banku, gdzie podawca ma rachunek.

Rodzaje :

zwykłe - bez potwierdzenia,

potwierdzone - na wniosek posiadacza rachunku bank może potwierdzić pokrycie czeku, rezerwując jednocześnie na odrębnym rachunku kwoty na pokrycie czeku.

Podobne prace

Do góry