Ocena brak

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Wygasanie zobowiązań podatkowych może nastąpić w dwojaki sposób:

1. efektywny

2. nie efektywny

Efektywny sposób wygasania zobowiązań podatkowych polega na tym iż w różny sposób, różną drogą wierzytelność podatkowa zostaje zaspokojona. To zaspokojenie wierzytelności podatkowej może nastąpić w sposób w sposób określony prawem (ord. podatkowa art. 59).

Wyróżniamy następujące efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych:

1. zasadniczy (podstawowy), do zasadniczego efektywnego sposobu wygasania zobowiązań podatkowych należy:

- zapłata podatku przez podatnika,

- pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta

2. szczególny należą tutaj:

- potrącenie,

- zaliczenie nadpłaty

- zaliczenia zwrotu podatku, przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych,

- przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym.

Nie efektywny sposób wygasania zobowiązań podatkowych, zaliczyć tutaj należy:

1. zaniechanie poboru podatku,

2. umorzenie zaległości podatkowej,

3. przedawnienie.

Zobowiązania podatkowe wygasać mogą przez przedawnienie.

Instytucja przedawnienia polega na tym, iż upływ czasu usuwa nieprawidłowości w stosunkach prawnych między podatnikiem a państwem (gminą), co w określonych warunkach powoduje rozwiązanie stosunku zobowiązaniowego.Zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat,  licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.Instytucja przedawnienia zobowiązań podatkowych odnosi się do zobowiązań podatkowych powstających bez udziału organu podatkowego a więc bez doręczenia decyzji podatkowej.

Czym innym jest natomiast przedawnienie obejmujące okres w którym organ podatkowy może wydać decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe, wynosi on 3 lata licząc od końca roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy. A zatem zobowiązanie podatkowe nie powstaje gdy decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy. Okres ten może zostać wydłużony do lat 5 jeżeli podatnik nie złożył w terminie deklaracji do czego był obowiązany lub nie ujawnił wszystkich informacji do których był zobowiązany. Ten sam termin 5 letni obejmuje decyzje ustalającą dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług.

Podobne prace

Do góry