Ocena brak

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Najważniejsze przyczyny:

- upływ czasu na który użytkowanie zostało ustanowione

- rozwiązanie przez strony umowy o oddanie terenu w użytkowanie wieczyste

- zrzeczenie się użytkowania wieczystego

- konfuzja – tzn. przejście użytkowania wieczystego na właściciela

- rozwiązanie umowy o ustanowieniu użytkowania wieczystego z powodu jej nienależytego wykonania przez użytkownika następuje w drodze orzeczenia sądowego

- wywłaszczenie

Użytkownik wieczysty może domagać się wynagrodzenia za wzniesione budynki i urządzenia. Użytkownik powinien wydać właścicielowi nieruchomość która powstała na skutek niewłaściwego korzystania z oddanego w użytkowanie wieczyste gruntu. Roszczenia użytkownika i właściciela o naprawienie szkody, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia zwrotu użytkowanego gruntu.

Podobne prace

Do góry