Ocena brak

Wygaśnięcie umowy o pracę

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa następuje wraz z upływem okresu próbnego , czasu, na który były zawarte, lub z dniem ukończenia umówionej pracy- umowy zawarte na okres próbny, na czas określony i na czas wykonania określonej pracy. Kodeks pracy przewiduje wyjątek od tej zasady ale tylko gdy stroną umowy jest kobiet w ciąży. Dotyczy on tylko umów na okres próbny przekraczającej 1 miesiąc, umów na czas określony oraz na czas wykonania określonej pracy , która ulegałaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Ponadto w razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej, umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nie określony. W tym przypadku umowy te nie wygasają lecz przekształcają się w umowy na czas nie określony.

Umowa o pracę wygasa również z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. Oraz nie zgłoszenia się pracownika w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru do zakładu pracy, w którym pozostawał on na urlopie bezpłatnym. Również w wypadku nie zgłoszenia się pracownika w ciągu 30 dni od zwolnienia ze służby wojskowej do zakładu pracy, w którym był zatrudniony przed powołanie go do służby.

Wygaśnięcie umowy o pracę następuje z chwilą śmierci pracownika oraz śmierci pracodawcy- gdy pracownik nie zostanie przyjęty przez nowego pracodawcę.

Podobne prace

Do góry