Ocena brak

Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy kredytowej

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Wygaśnięcie umowy następuje po określonej w umowie kredytowej spłacie całości kapitału wraz z odsetkami w ustalonym terminie. Jeżeli były ustanowione jakieś zabezpieczenia, są one zwracane.

Bank może rozwiązać umowę kredytu w szczególności z powodu:

  • Niespłacenia należności w terminie

  • Zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy

  • Znacznego obniżenia się realnej wartości założonego zabezpieczenia lub utraty przedmiotu zabezpieczenia

  • Niedotrzymania innych warunków umowy

  • W przypadku gdy zabezpieczeniem jest samochód – niedokonania w ciągu 14 dni od dnia uzyskania odpisu z rejestru zastawów i wpisu zastawu do dowodu rejestracyjnego

  • przedstawienia fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia kredytu

  • złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, w tym dotyczących prawnego zabezpieczenia kredytu

O wypowiedzeniu umowy kredytu w całości lub w części Bank powiadamia kredytobiorcę i poręczycieli na piśmie. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, stosownie do postanowień umowy kredytu, licząc od następnego dnia po doręczeniu zawiadomienia. Po wypowiedzeniu umowy należy podjąć czynności przygotowawcze do windykacji należności banku.

Podobne prace

Do góry