Ocena brak

Wydatki i rozchody budżetu powiatu

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Wydatki budżetu powiatu.

Można je ująć w sposób analogiczny jak w przypadku wydatków budżetu państwa, a więc z uwzględnieniem kryterium przedmiotowego oraz ich ekonomicznego charakteru. Z uwagi na kryterium przedmiotowe wydatki budżetu powiatu można podzielić na pięć grup:

  1. wydatki związane z funkcjonowaniem administracji powiatu, a więc wydatki związane z finansowaniem, utrzymaniem pracowników administracji powiatowej, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; w tej grupie znajdują się wydatki na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego obywateli, obronnością, ochroną przeciwpożarową, przeciwpowodziową, wydatki związane z geodezją, kartografią i katastrem,

  2. wydatki związane z edukacją publiczną, na kulturę fizyczną i turystykę, na placówki opieki pozaszkolnej i kształcenia ustawicznego, poradnie psychologiczne, resocjalizacje,

  3. wydatki związane z pomocą społeczną, polityką prorodzinną, wspomaganiem osób niepełnosprawnych,

  4. wydatki związane z gospodarką wodną , ochroną środowiska i przyrody, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, gospodarką nieruchomościami, zagospodarowaniem przestrzennym,

  5. wydatki związane z obsługą długu powiatu, a więc z oprocentowaniem kredytów i pożyczek oraz z dyskontem i oprocentowaniem obligacji komunalnych (inaczej mówiąc papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat)

Wg kryterium ekonomicznego wydatki budżetu powiatu podzielić można na:

  1. wydatki bieżące,

  2. wydatki inwestycyjne,

  3. wydatki związane z obsługą długu powiatu.

Rozchody budżetu powiatu.

1. środki publiczne przeznaczone na wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat,

2. środki publiczne przeznaczone na spłatę rat kapitałowych  kredytów zaciągniętych przez powiat,

3. środki publiczne przeznaczone na spłatę rat kapitałowych  pożyczek zaciągniętych przez powiat,

4. rozchody związane z reprywatyzacją

Podobne prace

Do góry