Ocena brak

Wydatki budżetu państwa

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Wydatki dokonywane są poprzez obciążenie centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa lub innych rachunków budżetowych. Wydatki budżetu państwa można sklasyfikować według różnych kryteriów.

Jednym z nich jest kryterium przedmiotowe, wskazujące na rodzaj zadań finansowanych z budżetu państwa bądź budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Z tego punku widzenia wydatki podzielić można na następujące grupy:

1. wydatki na realizacje zadań wykonywanych przez organy władz państwa, kontrolę i ochronę prawa oraz administrację rządową, sądy i trybunały,

2. wydatki na:

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

- dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

- dotacje na zadania określone ustawami

3. wydatki na współ finansowanie programów realizowanych ze środków pomocowych pochodzących z zagranicy, które nie podlegających zwrotowi.

Poza kryterium przedmiotowym wydatki budżetu państwa (podobnie jak budżetów jednostek samorządów terytorialnych) klasyfikowane mogą być ze względu kryterium ekonomicznego charakteru wydatków budżetowych. Z tego punktu widzenia wydatki budżetu państwa podzielić można na:

 1. wydatki bieżące,

 2. wydatki majątkowe, inwestycyjne,

 3. wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa.

Wydatki bieżące obejmują:

 1. wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich odprowadzane, jak również inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusze socjalne), są to tzw. wydatki osobowe. Wydatki rzeczowe to wydatki przeznaczone na zakup towarów i usług.

 2. do wydatków bieżących zalicza się także wydatki na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego a także dotacje

 3. inne wydatki

Wydatki majątkowe. Obejmują one dwie kategorie:

 1. wydatki na inwestycje państwowych jednostek budżetowych (budowa urzędów skarbowych, sądów), wydatki na przyrost majątku trwałego państwa (budowa dróg, mostów)

 2. wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, są to tzw. inwestycje kapitałowe

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa, zalicza się do nich:

 1. wydatki z tytułu oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek,

 2. wydatki z tytułu oprocentowania skarbowych papierów wartościowych,

 3. wydatki związane z dyskontem od skarbowych papierów wartościowych

 4. wypłaty związane z udzielonymi przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami.

Istnieją także wydatki:

 1. sztywne czyli takie których realizacja wynika z obowiązujących ustaw,

 2. zmienne

Podobne prace

Do góry