Ocena brak

Wydatki budżetu gminy

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Usystematyzować je można z uwzględnieniem różnych kryteriów. Najlepszym wydaje się być kryterium przedmiotowe wskazujące na rodzaj zadań finansowanych z budżetu gminy. Z tego punku widzenia wydatki budżetu gminy można podzielić na kilka grup:

  1. wydatki na administrację samorządową, obejmują one wydatki na utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, są to także wydatki na utrzymanie porządku publicznego, ładu przestrzennego, ochronę przeciwpożarową,

  2. wydatki na oświatę i kulturę, a więc wydatki na finansowanie szkół podlegających gminie, bibliotek, domów kultury i innych placówek oświatowo – wychowawczych, finansowanie urządzeń sportowych: stadionów itp.,

  3. wydatki na urządzenia socjalne, pomoc socjalną, a więc ośrodki pomocy społecznej, finansowanie ochrony zdrowia, zasiłków opiekuńczych i inne wydatki związane z pomocą społeczną,

  4. wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, transport publiczny, utrzymanie wodociągów, targowisk uzup.

  5. wydatki związane z zaciągniętymi przez gminę zobowiązaniami w postaci: pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych. Tym przychodom jak wiemy towarzyszą nie tylko rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, lecz także wydatki związane z odsetkami od pożyczek i kredytów czy dyskontem obligacji komunalnych. W grupie tej (s) znajdują się także wypłaty związane z udzielonymi przez gminę poręczeniami i gwarancjami.

Wydatki budżetu gminy analogicznie jak wydatki budżetu państwa można także sklasyfikować z uwzględnieniem ich ekonomicznego charakteru, w związku z tym możemy mówić o wydatkach:

  1. bieżących,

  2. majątkowych,

  3. wydatki związane z obsługą długu gminy (zob. pkt. 5 ww. klasyfikacji)

Podobne prace

Do góry