Ocena brak

Wychowanie według koncepcji psychospołecznej - Ogólne założenia koncepcji psychospołecznej

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Czołowymi przedstawicielami koncepcji psychospołecznej sąm.in. Alfred Adler, Erich Fromm, Karen Horney i Harry S. Sullivan. Każdy z tych badaczy stworzył własną odmianę koncepcji psychospołecznej. Łączy ich jednak przekonanie, że na kształtowanie osobowości szcze­gólny wpływ mają nie tyle czynniki biologiczne —jak się to zakłada w klasycznej teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda i analitycznej teorii Carla G. Junga (por. C. S. Hali, G. Lindzey, 1994) — ile uwarunkowania społeczne. W swych poglądach różnią się oni głównie pod względem wyeksponowania niektórych aspektów wspomnianych uwa­runkowań.

Na przykład A. Adler, mówiąc o nich, ma na myśli całe społe­czeństwo, którego częścią składową jest jednostka. Natomiast E. Fromm kładzie nacisk na strukturę społeczeństwa i działające w nim siły. K. Horney koncentruje się na stosunkach społecznych między rodzica­mi i dziećmi. H. S. Sullivan interesuje się relacjami międzyludzkimi w okresie niemowlęctwa, dzieciństwa i wieku dorastania. Nie oznacza to bynajmniej, iż w koncepcji psychospołecznej nie docenia się pew­nych wrodzonych predyspozycji, tj. nie uzależnia się rozwoju człowie­ka wyłącznie od uwarunkowań społecznych. Przeciwnie, przywiązuje się do nich wielką wagę.

Zwolennicy tej koncepcji twierdzą, że lęk jest wytworem przede wszystkim interakcji społecznych. To znaczy, jego głównej przyczyny upatrują w niepomyślnych warunkach życia. „Usuńmy te warunki, po­wiadają [...], a wyschną źródła, z których sączy się lęk" (C. S. Hali, G. Lindzey, 1994, s. 190). W każdym razie kładą nacisk na to, że czło­wiek jest istotą społeczną, związaną integralnie z innymi ludźmi i od nich w dużej mierze zależną; o jego zachowaniu decyduje najczęściej sytuacja społeczna, z jaką się on spotyka w rodzinie, w szkole czy za­kładzie pracy. Specj alny nacisk kładą na interakcj e, w jakie j est uwikła­na jednostka w swym środowisku społecznym — są to różnego rodzaju oddziaływania, przybierające często formę wzajemnego porozumiewa­nia się. Słowem, jednostka podlega różnym wpływom stosunków mię­dzyludzkich.

Podobne prace

Do góry