Ocena brak

Wychowanie według koncepcji humanistycznej

Autor /Igor Dodano /31.08.2011

Protestem przeciwko głoszonej przez zwolenników koncepcji be­hawiorystycznej wizji człowieka reaktywnego czy zgoła „człowieka-robota", a zarazem przeciwko pesymistycznemu i pełnemu rozpaczy poglądowi podzielanemu np. przez rzeczników teorii psychoanalitycz­nej, jest koncepcja humanistyczna. Jej reprezentantami sąm.in. Abraham H. Maslow, Carl R. Rogers i Frederick S. Perls.

Nawiązują oni do założeń fenomenologii, która opisuje to, co się znajduje w bezpośred­nim doświadczeniu badacza, i postuluje raczej rozumienie niż wyjaśnie­nie badanego zjawiska. Wprawdzie każdy z wymienionych badaczy stwo­rzył własną odmianę koncepcji humanistycznej, jednak wszyscy są zgodni co do sposobu widzenia natury człowieka.

Ograniczam się tu jedynie do zarysowania ogólnych założeń tej koncepcji oraz sposobu, w jaki ujmuje ona wychowanie i jego cele, a także warunki skutecznego wychowania. W zakończeniu przedsta­wiam ocenę niektórych założeń koncepcji humanistycznej pod kątem jej przydatności dla usprawnienia wychowania w szeroko pojętej prak­tyce pedagogicznej.

Do góry