Ocena brak

Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej

Autor /Igor Dodano /31.08.2011

Istnieje co najmniej kilka odmian koncepcji behawiorystycznej. Na ogół mówi się o skrajnej lub umiarkowanej jej wersji. Przy czym wszy­stkie możliwe odmiany tej koncepcji łączy przekonanie, że każdy czło­wiek jest istotą zewnątrzsterowną czy — dobitniej mówiąc — reaktyw­ną, tzn. że jego zachowanie zależy w szczególności od uwarunkowań zewnętrznych.

Wychowanie zaś — stosownie do powyższego stwier­dzenia — jest przede wszystkim bezpośrednim oddziaływaniem na wychowanków w formie np. różnego rodzaju manipulacji i indoktry­nacji połączonych z bogatym zestawem nagród lub kar albo jednocze­śnie jednych i drugich.

Do góry