Ocena brak

WYCENA STAWÓW RYBNYCH

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Stawy rybne są zbiorniki wody stojącej lub przepływającej, przeznaczone do hodowli, chowu lub czasowego przetrzymywania ryb. Są one wyposażone w budowle i urządzenia nawadniająco-odwadniające, niezbędne do regulowania poziomu wody w stawie.

W.s.r. powinna obejmować grunty pod wodami, wodę i zawarte w niej dobra oraz urządzenia techniczne. Do tych ostatnich zaliczamy budowle piętrzące (jazy, zastawki, groble), budowle regulujące poziom wody (progi, stopnie, mnichy), systemy doprowadzania i odprowadzania wody (kanały, rurociągi, pompownie, syfony, akwedukty, lewary), urządzenia do odłowu i przetrzymywania ryb, urządzenia do natleniania wody oraz inne budowle hydrotechniczne.

Jednym ze sposobów w.s.r. jest podejście mieszane, w którym wykorzystuje się kilka metod wyceny dla oszacowania wartości poszczególnych składników nieruchomości.

Grunty pod stawami wycenia się według cen rynkowych lub według stawek szacunkowych, jeżeli należą one do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dla gruntów pod wodami, w których odbywa się chów lub hodowla ryb, stawkę szacunkową ustala się w zależności od rodzaju użytków dla danej klasy bonitacyjnej gleb. W przypadku gdy nie jest znana klasa bonitacyjna wycenianego gruntu, stawkę szacunkową odczytuje się z tabeli stawek szacunkowych dla I klasy użytków zielonych.

Przy wycenie urządzeń technicznych stawów rybnych wykorzystuje się metodę kosztów odtworzenia, polegającą na oszacowaniu kosztów poniesionych na odtworzenie nowych, identycznych urządzeń, pomniejszonych o stopień zużycia. Przez zużycie urządzeń rozumie się utratę ich wartości, wynikającą z zużycia technicznego (fizycznego), funkcjonalnego (użytkowego) i środowiskowego.

Po oszacowaniu wartości gruntów oraz urządzeń stawowych sumuje się je, co w konsekwencji daje ostateczną wartość wycenianego stawu rybnego.

W w.s.r. w podejściu dochodowym możemy zastosować technikę kapitalizacji prostej lub zdyskontowanych strumieni pieniężnych. Technikę kapitalizacji prostej stosujemy wówczas, gdy uzyskujemy podobne dochody z działalności rybackiej w dłuższym okresie. Warunek ten bardzo rzadko jest spełniany, stąd dominuje w wycenie technika zdyskontowanych strumieni pieniężnych. Polega ona na dyskontowaniu przyszłych dochodów z działalności rybackiej, prowadzonej na obszarze wycenianego stawu. Dużym problemem w tej technice jest ustalenie wielkości stopy dyskontowej.

Duży wpływ na wysokość oszacowanego dochodu ma wydajność naturalna stawu. Jej określenie wymaga indywidualnej oceny każdego stawu. Szacowanie wydajności naturalnej stawów ułatwiają metody bonitacyjne. Najczęściej stosowane są metody: Staffa, Popowskiego i Zakaszewskiego.

W metodzie Staffa wydajność naturalna stawu zależy od jakości dna stawowego oraz od rodzaju terenu występującego na obszarze zlewni stawów. Rodzaj terenu wraz z wielkością i odległością źródlisk warunkuje jakość i żyzność dopływającej wody. Podłoże zbiorników (dno stawowe) oraz rozwiązania hydrotechniczne decydują o wydajności naturalnej kompleksu stawowego.

Ze względu na zastosowane rozwiązania hydrotechniczne stawy możemy podzielić na zamknięte, przepływowe i paciorkowate lub niespuszczalne, spuszczalne i osuszalne. Najbardziej wydajne są stawy zamknięte i osuszalne. Stawy te lokalizowane są na najlepszym podłożu glebowym wśród żyznych pól uprawnych.

Metoda Popowskiego i Zakaszewskiego opiera się na podobnych założeniach, jak metoda Staffa. Technika odczytywania wydajności naturalnej wymaga jednak posługiwania się tabelami. Na początku ocenie punktowej poddawana jest jakość gleby dna stawowego oraz rodzaj zlewni. Następnie oceniany jest wpływ cech, wynikających z zastosowanych rozwiązań hydrotechnicznych dla stawów przepływowych i zamkniętych. Wpływ ten wyrażany jest w postaci jednostkowej wydajności naturalnej karpia w kg/ha w zależności od stopnia spuszczalności i osuszalności. Wydajność naturalną danego stawu otrzymuje się przez pomnożenie wartości punktowej według Popowskiego przez jednostkową wydajność naturalną według Zakaszewskiego.

Metodę według Zakaszewskiego i Popowskiego najczęściej wykorzystuje się do szacowania wydajności naturalnej stawów tradycyjnych, położonych w niekorzystnych warunkach wodnych i klimatycznych. Metodę Staffa wykorzystuje się w ocenie stawów stosunkowo nowych, zlokalizowanych na terenach sprzyjających produkcji rybackiej.

Podobne prace

Do góry