Ocena brak

Wycena bilansowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011

Charakterystyka

Wycena bilansowa jest zjawiskiem rachunkowym dotyczącym aktywów i pasywów. Zjawisko to jest zabiegiem mającym na celu ustalenie wartości bilansowej składników aktywów i pasywów. Wartość bilansowa jest wartością pomniejszoną o łączne odpisy amortyzacyjne oraz łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości wykazywaną w bilansie. Nadrzędną zasadą wyceny bilansowej jest zasada ostrożnej wyceny. Wycena bilansowa jest dokonywana na potrzeby bilansu i różni się od wyceny w ciagu roku obrotowego składników w księgach rachunkowych.


Kategorie wyceny

W wycenie bilansowej istotne znaczenie mają dwie kategorie: cena lub koszt, które ujmowane są w nastepujący sposób:

 • historyczny - składniki bilansu ujmowane są według cen (kosztów) atualnych w momencie ich nabycia lub wytworzenia,
 • odtworzenia - aktywa wykazywane są w kwocie środków pieniężnych, która należałoby wydać na zakup w danym czasie,
 • realizacji - aktywa wyceniane są w cenach sprzedaży netto w warunkach normalnej sytuacji na rynku,
 • bieżący - aktywa ujmuje się w wysokości aktualnej wartości przyszłych wpływów netto z ich sprzedaży.

Wyróżnia się nastepujące kategorie wyceny:

 • cena nabycia, ewentualnie cena zakupu,
 • koszt wytworzenia,
 • cena sprzedaży netto,
 • średni kurs waluty obcej,
 • wartość godziwa,
 • wartość rynkowa,
 • wartość nominalna,
 • kwota wymagająca zapłaty.

Wybór metody wyceny

Metoda wyceny składników aktywów i pasywów jest uzależniona od następujących czynników:

 • sposób pozyskania - wpływ na parametry wyceny w momencie początkowego ujecia w bilansie,
 • rodzaj (charakter) - sposoby ustalania oraz ujmowania na dzień bilansowy skutków finansowych wyceny,
 • cel (przeznaczenie) użytkowania składników aktywów i zobowiązań oraz okres ich utrzymywania przez przedsiebiorstwo.

 • Autor: Agnieszka Bryja
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry