Ocena brak

Wybory samorządowe

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Są to wybory demokratyczne opierające się na zasadach powszechności, równości, bezpośredniości i tajności .Czynne prawo wyborcze do wyboru wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ma każdy obywatel, który ukończył 18 lat i zamieszkuje na terenie działania danej jednostki samorządu terytorialnego do którego odbywają się wybory (gmina, powiat, województwo).Osoby pozbawione praw publicznych orzeczeniem sadu Trybunału Stanu(mężowie stanu) i osoby ubezwłasnowolnione orzeczeniem sądowym -nie maja prawa wyborczego. W przypadku wyborów samorządowych czynne prawo wyborcze obejmuje tą samą kategorię co bierne prawo wyborcze tzn. osoby spełniające w/w warunki mają tez prawo być wybierani.

Organem wyborczym jest Państwowa Komisja Wyborcza, komisarz Wyborczy, Terytorialne Komisje Wyborcze. Zarządzanie w wyborach odbywa się nie później niż 30 dni przed upływem kadencji poprzednich. Wybory zarządza Prezes Rady Ministrów, natomiast w przypadku przed terminowych wyborów przeprowadza sieje w 60 dni od wystąpienia przyczyny np. odwołania Rady. Ustalanie liczby radnych do poszczególnych organów stanowiących ustala wojewoda w porozumieniu z komisarzem wyborczym. Art.64 ordynacji wyborczej wymienia kategorie komitetów wyborczych (zgłaszanie kandydatów). Mogą być to:

Aby powołać komitet wyborczy musi być 5 wyborców. Wszystkie te komitety powołują pełnomocnika, zawiadamia się Państwową Komisję Wyborczą i wtedy komitety te mogą rozpoczynać kampanie wyborczą, przygotować listy kandydatów.

Podobne prace

Do góry