Ocena brak

Wybór władz w USA

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

- prezydent jest wybierany przez zgromadzenie elektorów, senatorowie przez legislatury stanowe, członkowie Izby Reprezentantów w głosowaniu powszechnym, sędziowie powoływani za zgodą Senatu przez prezydentaSystem źródeł prawa: 

- konstytucja

- prawo precedensowe (common law)

pojęcie określające rezultat rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie w sytuacji braku podstaw w prawie pisanym

• takie rozstrzygnięcie pozwala na sformułowanie ogólnej normy stanowiącej podstawę rozstrzygania w przyszłości takich samych bądź istotnie podobnych spraw

- ustawodawstwo Kongresu i ustawodawstwo delegowane

• na szczeblu federalnym jedynym organem ustawodawczym jest Kongres

Kongres został upoważniony do wydawania wszelkich ustaw, które konstytucja przyznała władzom USA, ich organowi lub funkcjonariuszowi

- akty prawne prezydenta

• prezydent dysponuje dwoma formami aktów prawnych: rozporządzeniami wykonawczymi i proklamacjami

• wspomniane akty powołuję najczęściej jako podstawy do ich wydania akty wyższego rzędu (ok. 70% ustawę, 12% ustawę i konstytucję i 14% wyłącznie konstytucję)

• akty prawne prezydenta nie mogą być sprzeczne z ustawami Kongresu

- traktaty, porozumienia międzynarodowe i zwyczajowe prawo międzynarodowe

• traktaty działające bezpośrednio stanowią obok ustawy najwyższe prawo krajowe, tzn. są włączone do prawa wewnętrznego i mają taką samą moc jak ustawy Kongresu

traktat może uchylić wcześniejszą sprzeczną z nim ustawę

• zawieranie przez prezydenta tzw. porozumień administracyjnych (decyzja prezydenta posiada charakter osobisty)

Podobne prace

Do góry