Ocena brak

Wybór rynku docelowego

Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011

 

Rynek docelowy obejmuje wszystkich potencjalnych klientów przedsiębiorstw. W zależności od wybranej strategii segmentacji wynikiem docelowym mogą być wszyscy klienci występujący na rynku bez ich różnicowania, wszyscy klienci występujący na rynku podzieleni są na segmenty rynku, określona grupa klientów występujących na rynku która tworzy jeden segment rynku.

Rynek docelowy składa się z grupy nabywców o podobnych potrzebach lub cechach charakterystycznych na obsługę których przedsiębiorstwo się decyduje. Przedsiębiorstwo może wziąć pod uwagę następujące sposoby wyboru rynku docelowego.

Koncentracja jednosegmentowa – w najprostszym przypadku przedsiębiorstwo wydziela jeden segment. Poprzez marketing skoncentrowany firma osiąga silną pozycję rynkową w segmencie, dzięki głębokiej wiedzy co do jego potrzeb i szczególnej reputacji, którą zdobywa. Jednocześnie marketing skoncentrowany związany jest z większym niż normalnie ryzykiem ponieważ określony segment rynku może obumrzeć.

Specjalizacja selekcyjna – firma o takiej specjalizacji wybiera pewną liczbę segmentów, z których każdy jest dla niej atrakcyjny i odpowiada jej celom i zasadom. Może istnieć niewielkie powiązanie pomiędzy segmentami lub nawet całkowity brak. Taka wielosegmentowa strategia ma przewagę nad działaniem w obrębie tylko jednego segmentu z punktu widzenia dywersyfikacji ryzyka.

Specjalizacja produktowa – w przypadku tym firma koncentruje się na wytwarzaniu pewnego produktu, który sprzedaje na kilku segmentach.

Specjalizacja rynkowa – w przypadku tym firma koncentruje się na obsługiwaniu wielu potrzeb określonej grupy klientów.

Pełne pokrycie rynku – w przypadku tym firma usiłuje obsługiwać wszystkie grupy klientów za wszystkimi produktami których mogliby potrzebować. Tylko wielkie firmy mogą przyjąć strategię pełnego pokrycia rynku. Duże firmy mogą dokonać pokrycia rynku w dwojaki sposób, a mianowicie poprzez marketing niezróżnicowany i marketing zróżnicowany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobne prace

Do góry